Het aanbod tot inschrijving op coöperatieve B-aandelen sluit af op zaterdag 23 november 2019 om 16u (CET).
Er is na dit tijdstip geen inschrijving meer mogelijk.

FAQ

 
 

North Sea Wind CVBA

Waar vind ik de statuten van North Sea Wind CVBA?

Hier kunt u de statuten rechtstreeks downloaden.

Waar vind ik het prospectus van North Sea Wind CVBA?

Alle informatie met betrekking tot de huidige openbare aanbieding van aandelen B door North Sea Wind CVBA is terug te vinden in een prospectus dat door de FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en Markten/Autorité des Services et Marchés Financiers) werd goedgekeurd op 2 juli 2019. Dit prospectus kan u hier raadplegen.

Waar vind ik de aanvullingen op het prospectus van North Sea Wind CVBA?

De eerste aanvulling op het prospectus zoals goedgekeurd door de FSMA op 9 september 2019 kan je hier terugvinden. De tweede aanvulling op het prospectus zoals goedgekeurd door de FSMA op 12 november 2019 kan je hier terugvinden. Een kopie van de aanvullingen wordt ook gratis ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van North Sea Wind, Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven.

Waar vind ik nog meer informatie over North Sea Wind CVBA?
Wie controleert de jaarrekening van North Sea Wind CVBA?

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van de vennoten van North Sea Wind. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand mei.

Wijzigingen als gevolg van de aanvulling van 9 september 2019 op het prospectus

Wat houdt de aanvulling op het prospectus van 9 september 2019 in?

De aanvulling beoogt in de eerste plaats twee belangrijke aanpassingen, namelijk de verhoging van het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend en de verlenging van de inschrijvingsperiode.

De inschrijvingsperiode, welke initieel van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 liep, wordt verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Lees ook het antwoord op de vraag: “Wat is de impact van de verlenging van de inschrijvingsperiode op het rendement?

Het maximale investeringsbedrag waarop een belegger kan intekenen wordt verhoogd van 1.250 euro naar 5.000 euro. Dit verhoogde bedrag stemt overeen met 500 North Sea Wind-aandelen B (i.p.v. 125).

Bovendien, wordt het maximumaantal aandelen B dat een vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 (i.p.v. 250).

Ten slotte, moeten in Afdeling 14.1.2 van het prospectus, omwille van een materiële vergissing in het prospectus, de termen "152.000 Belgische gezinnen" gelezen worden als "250.000 Belgische gezinnen" en in Afdeling 14.1.3 van het prospectus "116.000 Belgische gezinnen" als "194.000 Belgische gezinnen".

Waarom wordt het maximumbedrag van de inschrijving verhoogd?

Dit is om aan de veel gestelde vraag van (potentiële) beleggers naar een verhoging van het maximale bedrag per belegger tegemoet te komen en aldus het opgehaalde bedrag te maximaliseren, zonder afbreuk te doen aan de wens van de vennootschap om zoveel mogelijk personen de kans te geven om in te tekenen op de aanbieding.

Waarom wordt de inschrijvingsperiode verlengd?

Dit is om de (potentiële) beleggers meer tijd te laten om in te tekenen op de aanbieding of het maximale bedrag van hun inschrijving te verhogen gelet op het feit dat de initiële inschrijvingsperiode bijna volledig samenliep met de zomervakantie en gelet op de verhoging van het maximale bedrag per belegger.

Wat is de impact van de verlenging van de inschrijvingsperiode op het rendement?

Als gevolg van de verlenging van de inschrijvingsperiode tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)) zal de inwerkingtreding van de leningsovereenkomst en de dienstenovereenkomst worden uitgesteld tot 1 december 2019. Dit zal in hoofdzaak tot gevolg hebben dat voor het boekjaar 2019 moet worden uitgegaan van één maand operaties i.p.v. een kwartaal operaties waardoor het toe te kennen nominaal dividend voor het boekjaar 2019, opgenomen in Afdeling 12.2.4, b (Kasstroomoverzicht) van het prospectus, 73.898 EUR zal bedragen i.p.v. 223.361 EUR.

Om dezelfde redenen, moet voor het boekjaar 2026 worden uitgegaan van 11 maanden operaties i.p.v. driekwartaal operaties waardoor het toe te kennen nominaal dividend voor het boekjaar 2026, opgenomen in Afdeling 12.2.4, b (Kasstroomoverzicht) van het prospectus, 1.786.023 EUR zal bedragen i.p.v. 1.625.947 EUR.

De verlenging van de inschrijvingsperiode en het uitstel van de inwerkingtreding van de leningsovereenkomst en de dienstenovereenkomst heeft dus een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend per boekjaar tot gevolg maar heeft geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement (interne-opbrengstvoet of IRR) dat nog steeds wordt geraamd op 4,24%, in het basisscenario zoals beschreven in afdeling 12.2 van het prospectus over de volledige looptijd van zeven jaar van de leningsovereenkomst met Parkwind.

Ik heb reeds ingeschreven op aandelen B. Kan ik na de aanvulling op het prospectus nog inschrijven?

Ja, dat kan. Wie reeds kandidaat-vennoot is, kan bijstorten tot het maximum van 5.000 euro in schijven van 10 euro, zolang er op het moment van bijstorting nog aandelen B beschikbaar zijn. Dit kan door het kiezen van de optie “Bijstorting Particulier” op het inschrijvingsformulier dat u vindt op onze website.

Ik heb reeds ingeschreven op aandelen B. Kan ik na de aanvulling op het prospectus mijn inschrijving terug intrekken?

Ja, dat kan. Inschrijvers die reeds hebben ingestemd om in te schrijven op aandelen B vóór 16 september 2019 hebben het recht om hun inschrijving van vóór deze datum in te trekken. Deze intrekking moet gebeuren per e-mail gericht aan northseawind@cooperaties.be en ons uiterlijk om 16u00 (CET) op 17 september 2019 bereiken.

Het betaalde bedrag zal, zonder interest, bij de maandelijkse behandeling van de bankafschriften op de laatste werkdag van de maand worden teruggestort. Terugbetaling zal in dergelijk geval plaatsvinden op de rekening aangeduid door de inschrijver in het inschrijvingsformulier.

Wijzigingen als gevolg van de tweede aanvulling van 12 november 2019 op het prospectus

Wat houdt de tweede aanvulling op het prospectus van 12 november 2019 in?

North Sea wind heeft op 12 november 2019 8.187.810 EUR opgehaald in het kader van het aanbod, zijnde 40,94% van het maximumbedrag ten belope van 20.000.000 EUR. Gezien de kapitaalverhoging en het investeringsproject, zijnde het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, enkel doorgaat indien het minimumbedrag van het aanbod, zijnde 10.000.000 EUR, wordt opgehaald, heeft North Sea Wind beslist om het minimumbedrag af te schaffen om de kapitaalverhoging en het investeringsproject te laten doorgaan. North Sea Wind heeft als bijkomende maatregel voorzien om, door middel van het formeel engagement van Korys Investments NV en Et. Fr. Colruyt NV om binnen de vijf (5) na het beëindigen van het aanbod en uiterlijk op 28 november 2019 het saldo tussen het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag en 15.000.000 EUR aan te vullen via een private plaatsing van B-aandelen aan dezelfde uitgifteprijs, te verzekeren dat er een kapitaalverhoging van North Sea Wind en vervolgens een uitgifte van een lening door North Sea Wind aan Parkwind van minimum 15 miljoen zal plaatsvinden.

Lees ook het antwoord op de vraag: Wat is de impact van de tweede aanvulling op het prospectus op het rendement?

Wat is de impact van de tweede aanvulling van 12 november 2019 op het prospectus op het rendement?

Het gegarandeerd minimumbedrag van 15.000.000 EUR, dankzij de kapitaalinjectie van Korys Investments NV en Et. Fr. Colruyt NV, heeft een impact op het verwachte bruto actuarieel rendement in de weerhouden sensitiviteitsscenario's. Dit omwille van het feit dat het minimale scenario en tevens het meest waarschijnlijke volgens North Sea Wind nu uitgaat van het ophalen van een bedrag van 15.000.000 EUR i.p.v. 10.000.000 EUR.

In het nieuwe minimale scenario en tevens het nieuwe basisscenario, welk uitgaat van het ophalen van het gegarandeerd minimumbedrag van 15.000.000 EUR, een looptijd van de lening van zeven (7) jaar, geen vroegtijdige uittredingen door vennoten en gelijkblijvende kosten, stijgt het verwacht bruto actuarieel rendement t.o.v. het oude minimale 10.000.000 EUR scenario van 2,86% naar 4,08%*.

Het bruto actuarieel rendement van het voormalig basisscenario wordt geraamd op 4,37%*, i.p.v. 4,24%. Dit scenario gaat uit van het ophalen van het volledige bedrag van 20.000.000 EUR, een looptijd van de lening van zeven (7) jaar, geen vroegtijdige uittredingen door vennoten en gelijkblijvende kosten.

Lees ook het antwoord op de vraag: Wat houdt de aanvulling op het prospectus van 9 september 2019 in?

* Bovenstaand rendementsvooruitzicht is gebaseerd op veronderstellingen die gesteund zijn op objectieve gegevens, waarvan onzeker is of ze in werkelijkheid juist zullen blijken. Rendementsvooruitzichten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

Wat verandert de tweede aanvulling van 12 november 2019 aan mijn rechten als vennoot?

De aanvulling van 12 november 2019 verandert niets aan uw rechten als vennoot. Het principe dat elke vennoot recht heeft op één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit, blijft ongewijzigd.

Daarenboven hebben Korys Investments NV en Et. Franz Colruyt NV in het kader van de private plaasting afgezien van de mogelijkheid om in hun hoedanigheid van B-vennoot een kandidaat-bestuurder voor te dragen (waarvoor de procedure is uitgezet in afdeling 7.5.1, paragraaf 5 van het prospectus).

Zo heeft de private plaatsing geen effect heeft op het niveau van uw inspraak en rechten op aandelen B.

Lees ook het antwoord op de vraag: Welk zeggenschap heb ik als vennoot?

Kunnen Korys Investments NV en Et. Fr. Colruyt NV als B-vennoot uittreden?

Korys Investments NV en Et. Fr. Colruyt NV hebben afgezien van de mogelijkheid om als B-vennoot gedeeltelijk of volledig uit te treden gedurende de duur van North Sea Wind, tenzij op verzoek van de raad van bestuur van North Sea Wind wanneer er een overschot is aan liquiditeiten wegens, onder meer, een (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling van de leningsovereenkomst.

Ik heb reeds ingeschreven op aandelen B. Kan ik n.a.v. de tweede aanvulling op het prospectus mijn inschrijving terug intrekken?

Ja, dat kan. Inschrijvers die reeds hebben ingestemd om in te schrijven op aandelen B vóór 13 november 2019 hebben het recht om hun inschrijving van vóór deze datum in te trekken. Deze intrekking moet gebeuren per e-mail gericht aan northseawind@cooperaties.be en ons uiterlijk om 18u00 (CET) op 15 november 2019 bereiken.

Het betaalde bedrag zal, zonder interest, bij de maandelijkse behandeling van de bankafschriften op de laatste werkdag van de maand worden teruggestort. Terugbetaling zal in dergelijk geval plaatsvinden op de rekening aangeduid door de inschrijver in het inschrijvingsformulier.

Waar vind ik de tweede aanvulling op het prospectus?

De tweede aanvulling op het prospectus kan je hier terugvinden.

Vennoot worden

Wat houdt de huidige openbare aanbieding in?

Onder de huidige openbare aanbieding zal voor maximaal 20 miljoen euro opgehaald worden door de uitgifte van aandelen B in North Sea Wind CVBA tussen 9 juli en 23 november 2019, behoudens vervroegde afsluiting. De aandelen B vertegenwoordigen het variabel deel van het kapitaal terwijl de aandelen A, die voorbehouden zijn aan de oprichters, het vaste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Er is een schijf van 5 miljoen euro voorbehouden voor werknemers van, Parkwind, Colruyt-Group, Korys Investments, PMV en hun dochtervennootschappen. Het brede publiek kan inschrijven op de overige 15 miljoen euro, met dien verstande dat indien de 5 miljoen euro niet volledig worden ingeschreven door de werknemers, hun levenspartner en/of kinderen, het saldo kan onderschreven worden door het brede publiek (de zogenaamde “claw-back” clausule).

Wie kan aandelen B kopen van North Sea Wind CVBA tijdens de openbare aanbieding?

Elke natuurlijke persoon die voorstander is van hernieuwbare energieprojecten, in het bijzonder de plaatsing van windturbines en in België gedomicilieerd is kan zich kandidaat stellen als vennoot, ongeacht leeftijd. De raad van bestuur van North Sea Wind kan je toetreding niet weigeren als je aan de toetredingsvoorwaarden voldoet, tenzij je daden hebt verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. Indien u niet over de Belgische nationaliteit beschikt, lees dan ook het antwoord op de vraag “Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandelen B kopen?”

Er zijn geen leeftijdsbeperkingen om in te schrijven op aandelen B. Ook kinderen kunnen dus vennoot worden. Het inschrijvingsformulier wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen. Zie ook het antwoord op de vraag “Kan ik ook aandelen B voor mijn minderjarige (klein)kinderen kopen?”

Zijn er altijd aandelen B van North Sea Wind CVBA beschikbaar voor inschrijving?

Neen. Er zijn aandelen B beschikbaar voor inschrijving als de raad van bestuurd het kapitaal van North Sea Wind CVBA openstelt. De periode van de openstelling van het kapitaal wordt steeds meegedeeld in het prospectus. De huidige openbare aanbieding loopt van 9 juli tot 23 november 2019, behoudens vervroegde afsluiting of verlenging.

U kan echter wel op de secundaire markt aandelen B aankopen van andere vennoten. Zie ook het antwoord op de vraag “Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande vennoot of derde partij?”.

Hoeveel categorieën aandelen B zijn er?

Momenteel is er maar één categorie aandelen B, maar dit kan mogelijks worden uitgebreid indien er een nieuwe openbare aanbieding plaatsvindt. Op datum van goedkeuring van het prospectus (2 juli 2019) is er geen intentie om een nieuwe subcategorie van aandelen B te creëren. De kans dat dit gebeurt wordt klein ingeschat.

Waarom wordt er slechts 15 miljoen euro voorbehouden voor de participatie van het brede publiek?

Er wordt 5 miljoen euro voorbehouden aan werknemers van, Parkwind, Colruyt-Group, Korys Investments, PMV en hun dochtervennootschappen aangezien zij zeer nauw betrokken waren bij de oprichting en zijn bij werking van North Sea Wind. Door hun bijzondere engagement werd er bijgevolg een deel van het bedrag voor hen voorbehouden.

Indien de beoogde doelgroep de voorbehouden schijf van 5 miljoen euro niet volledig onderschrijft dan zal het saldo worden toegevoegd aan de algemene schijf van 15 miljoen euro waarop het brede publiek kan inschrijven.

Hoeveel kost een aandeel B van North Sea Wind CVBA?

Eén aandeel B kost 10 euro.

Zijn er in- of uitstapkosten verbonden aan de aan- of verkoop van aandelen B van North Sea Wind CVBA?

Bij aankoop en verkoop van de aandelen B zijn er naast de inkoopprijs, zijnde 10 euro per aandeel B geen instap- of uitstapkosten verschuldigd.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandelen B kopen?

Aandelen B kunnen worden onderschreven door natuurlijke personen die in België zijn gedomicilieerd. Als niet-Belg kan je bijgevolg ook vennoot worden.

Ook moet je, om vennoot te worden, voorstander zijn van hernieuwbare energieprojecten, in het bijzonder de plaatsing van windturbines.

Kan ik als rechtspersoon ook intekenen op aandelen B?

Neen, rechtspersonen kunnen niet intekenen op aandelen B van North Sea Wind tijdens de openbare aanbieding. Zij kunnen echter wel op de secundaire markt aandelen B aankopen van andere vennoten. Het maximum aantal aandelen per persoon is vastgelegd op 1000. Zie ook het antwoord op de vraag “Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande vennoot of derde partij?”.

Hoe intekenen op aandelen B

Hoe kan ik intekenen op aandelen B van North Sea Wind CVBA?

Dat kan uitsluitend online via het inschrijvingsformulier dat u via https://www.cooperaties.be/northseawind kan terugvinden. Na registratie op onze website ontvangt u de richtlijnen voor het uitvoeren van uw betaling via email. U moet dus verplicht een e-mailadres aangeven. Investeren in aandelen houdt risico’s in, onder meer het risico om een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees het prospectus en de twee aanvullingen (aanvulling d.d. 9 september 2019 en aanvulling d.d. 12 november 2019) vooraleer je intekent, en in het bijzonder de risicofactoren. De goedkeuring van het prospectus niet mag worden beschouwd als aanprijzing van de aandelen B.

Hoeveel aandelen B kan ik kopen? Hoeveel aandelen B kan ik bezitten?

U kan als vennoot tot 500 aandelen B aankopen tijdens de huidige openbare aanbieding en u dient op minstens 25 aandelen B in te tekenen. Gedurende de duur van North Sea Wind CVBA, kan U als B-vennoot nooit meer dan 1000 aandelen B aanhouden.

Ik wil meer dan 500 aandelen B kopen. Kan dat?

Neen, dit omdat North Sea Wind CVBA het belangrijk vindt om zoveel mogelijk personen de kans te geven om in te tekenen op aandelen B. Door een maximumbedrag per kandidaat-vennoot vast te leggen, geven we aan een groter aantal mensen de kans om in te schrijven.

Naast de intekening bij uitgifte (maximum 500 aandelen) kan u bijkomend aandelen B verwerven via de secundaire markt. U kan echter nooit meer dan 1000 aandelen B in totaal bezitten. Zie ook het antwoord op de vraag “Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande vennoot of derde partij?”.

Kan ik ook aandelen B voor mijn minderjarige (klein)kinderen kopen?

Ja, u kan ook aandelen B kopen voor uw minderjarige (klein-)kinderen indien deze onmiddellijk na toewijzing worden geschonken aan de begunstigde. U zal wat betreft de aandelen B die worden gekocht voor het kind eveneens onderworpen zijn aan de minimum- en maximumvereisten zoals omschreven in het antwoord op de vraag “Hoeveel aandelen B kan ik kopen? Hoeveel aandelen B kan ik bezitten?”. Echter, indien u reeds aandelen B heeft gekocht voor uw eigen rekening zullen de aandelen bestemd voor een kind niet meegerekend worden in uw aandelentotaal. U dient in ieder geval wel één afzonderlijk inschrijvingsformulier in te vullen voor de aandelen B die u voor uw minderjarige (klein-)kinderen koopt. Op het inschrijvingsformulier kan u aangeven dat de aandelen worden aangekocht en geschonken aan het minderjarig (klein-)kind.

Kunnen meerdere leden van een gezin vennoot worden?

Ja, dat kan. U kan tot 500 aandelen B per gezinslid aankopen in het kader van de huidige openbare aanbieding en tot 1000 aandelen B per gezinslid aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind CVBA.

U dient in ieder geval wel één afzonderlijk inschrijvingsformulier in te vullen per gezinslid.

Hoe kan ik bijstorten?

Indien u reeds vennoot bent en u heeft voor het aflopen van het aanbod nog niet voor het maximum van 5.000 euro ingetekend, dan kan u zich nog inschrijven voor het resterende saldo indien er op het moment van bijstorting nog aandelen beschikbaar zijn. Dit kan door het kiezen van de optie “Bijstorting Particulier” op het inschrijvingsformulier. Mocht u omwille van uw bijstorting toch over het maximum van 5.000 euro gaan dan zal het bedrag na de controle van uw totaal aantal aandelen teruggestort worden voor zover dit het maximum overschrijdt.

Indien het beoogde bedrag volstort is en ik niet tijdig kon intekenen, kan ik mij dan inschrijven voor een wachtlijst?

Neen, indien u om één of andere redenen niet kon inschrijven op de aanbieding, kan u zich niet inschrijven op een wachtlijst. Indien u dit wenst, kan u zich via deze inschrijven op onze nieuwsbrief en kunnen we u zo op de hoogte houden van eventuele toekomstige aanbiedingen.

Algemene vergadering

Welke zeggenschap heb ik als vennoot?

Elke vennoot heeft, ongeacht het aantal aandelen B dat hij of zij bezit, medezeggenschap op de jaarlijkse algemene vergadering. M.a.w. elke vennoot heeft recht op één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit.

Ik kan niet aanwezig zijn op de algemene vergadering. Mag ik iemand een volmacht verlenen?

Ja, deze lasthebber hoeft geen vennoot te zijn. Bij het aanmelden op de algemene vergadering dient het volmachtformulier dat u tijdig ter beschikking gesteld zal worden, ingevuld en gehandtekend afgegeven te worden.

Hebben minderjarige vennoten stemrecht?

Minderjarige vennoten beschikken niet rechtstreeks over stemrecht maar kunnen zich wel laten vertegenwoordigen door een ouder of voogd.

Bij het aanmelden op de algemene vergadering dient het volmachtformulier voor minderjarige vennoten, dat tijdig ter beschikking gesteld zal worden, ingevuld en gehandtekend afgegeven te worden. Een ouder of voogd is niet beperkt in het aantal volmachten en kan dus al zijn/haar (klein-)kinderen vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

Winsten en rendement

Wat zijn de risico's die ik loop als vennoot?

Elke belegging in aandelen, en in het bijzonder in de aandelen B, houdt belangrijke risico’s in, met in de eerste plaats het risico voor de belegger in aandelen B om het geheel of een deel van zijn geïnvesteerd kapitaal te verliezen. U dient het prospectus (www.northseawind.be/prospectus) en in het bijzonder de risicofactoren te lezen alvorens u beslist om in te schrijven op de aandelen B. De risicofactoren die worden opgesomd zijn niet exhaustief en zijn dus niet bedoeld als beleggingsadvies. Deze risicofactoren worden beschreven in het prospectus in hoofdstuk 2 (pagina’s 25 t.e.m. 43) en in afdeling D van de samenvatting (pagina’s 13 t.e.m. 19). In geval van twijfel raden wij de beleggers aan om hun eigen financiële, juridische en /of fiscale adviseurs te raadplegen.

North Sea Wind heeft als prioritair en voorlopig enig investeringsproject het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, die voornamelijk in de Belgische EEZ in de Noordzee maar ook buiten België in windenergieprojecten voor de productie van hernieuwbare energie investeert, deze realiseert en exploiteert. De financieringsactiviteit van North Sea Wind houdt het risico in dat de aan Parkwind toegekende lening door deze laatste niet kan worden terugbetaald of dat Parkwind er niet in slaagt de contractueel overeengekomen interest te betalen. Een gezond beleid van Parkwind, waaraan de gelden worden uitgeleend, is bepalend voor het rendement van North Sea Wind. North Sea Wind beschikt hierbij over geen andere informatie over de financiële toestand van Parkwind en van haar projecten dan de publiek beschikbare informatie. Daarnaast kan een vennoot door de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten om gegronde reden of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak, waaronder de gedeeltelijke of gehele en onvoorwaardelijke (al dan niet vroegtijdige) terugbetaling van de lening door de holdingvennootschap Parkwind. De vennoot die is uitgesloten (al dan niet gedeeltelijk), heeft recht op maximaal de nominale waarde van zijn aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de nominale waarde ervan. De vennoot kan geen aanspraak maken op de reserves. Vennoten kunnen slechts geheel uittreden of hun aandelen gedeeltelijk terugnemen na afloop van de eerste twee volledige boekjaren van North Sea Wind, zijnde vanaf 1 januari 2021, in welk geval de vennoot recht heeft op maximaal de nominale waarde van zijn aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de nominale waarde ervan. Verder is North Sea Wind een startende onderneming, waarvoor slechts beperkte historische informatie beschikbaar is. Elke beslissing om te beleggen in de aandelen B moet gebaseerd zijn op alle in het prospectus gegeven informatie. Een belegger in aandelen B loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Is er garantie op een dividend?

Neen, North Sea Wind CVBA biedt geen garantie op een minimumdividend. Bovendien, kan het dividend volgens de huidige wettelijke regeling maximaal 6% op jaarbasis per aandeel bedragen.
Het is ook mogelijk dat de algemene vergadering beslist om geen dividend uit te keren.

Welke dividenden ontvang ik bij (gedeeltelijke) uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugname?

Zie ook het antwoord bij de vraag: Wat is de waarde van mijn aandeel B bij uittreding of uitsluiting?

U heeft in zulk geval pro rata temporis recht op het aan die aandelen B verbonden recht op dividend met betrekking tot het boekjaar waarin u de hoedanigheid van vennoot met betrekking tot die aandelen B verloor.

In ieder geval, is de datum die determinerend is voor de berekening van het pro rata dividend de datum waarop de uittreding en/of gedeeltelijke terugneming en/of gehele of gedeeltelijke uitsluiting wordt ingeschreven in het aandelenregister van North Sea Wind CVBA.

Voorbeeld 1

U treedt volledig uit op 30 juni 2022:

U ontvangt 50 procent van het dividend dat na het afsluiten van het boekjaar 2022 en na goedkeuring door de algemene vergadering in juni 2023 wordt uitgekeerd.

Lees ook het antwoord op de vraag: Kan ik vroeger uittreden of mijn aandelen gedeeltelijk terugnemen?

Voorbeeld 2

U treedt voor de helft van uw aandelen uit op 30 juni 2022:

U ontvangt 50 procent van het dividend dat na het afsluiten van het boekjaar 2022 en na goedkeuring door de algemene vergadering in juni 2023 wordt uitgekeerd voor de aandelen B waarvoor u bent uitgetreden. Voor de overige aandelen B ontvangt u het volledige dividend.

Voorbeeld 3

U wordt voor een derde van uw aandelen B uitgesloten op 30 september 2023:

Deze uitsluiting wordt onmiddellijk ingeschreven in het aandelenregister. U ontvangt 3/4 van het dividend dat na het afsluiten van het boekjaar 2023 en na goedkeuring door de algemene vergadering in juni 2024 wordt uitgekeerd voor de aandelen B waarvoor u bent uitgesloten. Voor de overige aandelen B ontvangt u het volledige dividend.

Roerende voorheffing en fiscale gevolgen

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

Als vennoot bent u in het inkomstenjaar 2019 vrijgesteld van personenbelasting op een eerste schijf aan dividenden tot 800 euro per belastingsplichtige (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2020) (som van dividenden op aandelen van Belgische en buitenlandse bedrijven). Deze vrijstelling wordt niet toegepast door de schuldenaar van de inkomsten bij de inhouding van de roerende voorheffing maar wordt toegekend via de personenbelasting. Concreet houdt dit in dat North Sea Wind CVBA het bedrag aan dividenden – verminderd met 30% roerende voorheffing – netto uitkeert en de ingehouden roerende voorheffing doorstort aan de Schatkist. De afgehouden roerende voorheffing kan door u gerecupereerd worden via de aangifte in de personenbelasting (via een vermindering of een teruggave van belastingen) op voorwaarde dat het maximumbedrag van 800 euro niet werd overschreden.

Dit geldt enkel voor Belgische rijksinwoners, en mag niet worden beschouwd als een fiscaal advies voor potentiële beleggers. U wordt verzocht om persoonlijke adviseurs te raadplegen.

Worden minderjarige vennoten belast op uitgekeerd dividend?

De ouders hebben het wettelijk genot van de roerende inkomsten van hun minderjarige kinderen. In de meeste gevallen dienen de ouders de dividenden dus mee op te nemen in hun eigen belastingaangifte. Elke ouder zal dan de helft van het dividend van elk minderjarig kind bij zijn eigen dividend moeten voegen. Indien één van de ouders het exclusieve genot van het inkomen van de kinderen heeft, zal alleen hij/zij het te ontvangen dividend moeten toevoegen aan de belastingaangifte.

Dit geldt enkel voor Belgische rijksinwoners, en mag niet worden beschouwd als een fiscaal advies voor potentiële beleggers. U wordt verzocht om persoonlijke adviseurs te raadplegen.

Verlies ik als vennoot van North Sea Wind CVBA mijn vrijgestelde schijf van 800 euro in de personenbelasting als ik ook in andere coöperaties of vennootschappen investeer?

Indien u aandelen bij diverse vennootschappen aanhoudt en uit die verschillende aandelen dividenden ontvangt, dan tellen al deze dividenden mee bij de berekening van de bovenvermelde drempel van 800 euro (voor een alleenstaande) of 1.600 euro (voor een koppel) en bepaalt u in principe zelf voor welke dividenden u de roerende voorheffing terugvordert.

Dit geldt enkel voor Belgische rijksinwoners, en mag niet worden beschouwd als een fiscaal advies voor potentiële beleggers. U wordt verzocht om persoonlijke adviseurs te raadplegen.

Wat met de vrijgestelde schijf van 800 euro personenbelasting als verschillende gezinsleden aandelen houden?

Indien meerdere gezinsleden dividenden ontvangen van dezelfde of verschillende vennootschappen, dienen al deze dividenden waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, aangegeven te worden in de aangifte in de personenbelasting. De fiscale vrijstelling blijft echter beperkt tot 800 euro per belastingplichtige (dus maximaal 1.600 euro per aangifte ingeval van een koppel).

Dit geldt enkel voor Belgische rijksinwoners, en mag niet worden beschouwd als een fiscaal advies voor potentiële beleggers. U wordt verzocht om persoonlijke adviseurs te raadplegen.

Zijn mijn aandelen onderworpen aan de taks op effectenrekeningen?

Neen, de aandelen B zijn niet onderworpen aan de taks op effectenrekeningen daar de aandelen van North Sea Wind CVBA op naam zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van North Sea Wind CVBA.

Terugbetaling en verkoop van aandelen

Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande vennoot of een derde partij?

Ja, aandelen B kunnen worden overgedragen aan een bestaande vennoot of een derde op voorwaarde dat de kandidaat-vennoot aanvaard wordt en de raad van bestuur met deze overdracht instemt. Indien u een overdracht overweegt dient u dit dus altijd op voorhand te melden aan North Sea Wind CVBA.Dit verzoek moet ten minste 15 werkdagen op voorhand worden ingediend bij North Sea Wind CVBA.

Kan ik vroeger uittreden of mijn aandelen gedeeltelijk terugnemen?

Ja, dat kan. Als vennoot kan u bij aangetekend schrijven en verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname van uw aandelen indienen bij North Sea Wind CVBA. Dergelijk verzoek dient te gebeuren gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar) indien u datzelfde boekjaar nog wil uittreden. Dit betekent dat de uittredingsverzoeken moeten worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 30 juni.

Bovendien kan u zulk verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname pas indienen vanaf 1 januari 2021. Tenslotte, dient elk verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname te worden aanvaard door de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur de uittreding of terugneming weigert, wordt de uittreding of terugneming geacht te zijn geannuleerd en zonder gevolgen te blijven. Indien de raad van bestuur de uittreding of terugneming aanvaardt, dan wordt dit onmiddellijk opgenomen in het aandelenregister.

Voorbeeld 1

U dient vóór 1 januari 2021 een aanvraag in:

U zal moeten wachten en uw verzoek tot uittreding zal pas worden geacht te zijn gedaan op 1 januari 2021.

Voorbeeld 2

U dient na 1 januari 2021 en tijdens de eerste zes maanden van het kalenderjaar een verzoek in:

Uw verzoek zal geacht te worden gedaan op de dag dat het werd ingediend bij North Sea Wind CVBA.

Voorbeeld 3

U dient na 1 januari 2021 en tijdens de laatste zes maanden van het kalenderjaar een verzoek in:

U zal moeten wachten en uw verzoek tot uittreding zal pas worden geacht te zijn gedaan op 1 januari van het volgend jaar, namelijk 1 januari 2022.

Wat is de waarde van mijn aandeel B bij uittreding of uitsluiting?

De waarde van een aandeel B in geval van uittreding of uitsluiting zal bepaald worden op basis van de goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar waarin de uittreding of uitsluiting plaatsvindt.

U zal recht hebben op (maximaal) de nominale waarde van het aandeel, zijnde 10 euro, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde (op basis van de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar).

Voorbeeld 1

U dient u aanvraag tot uittreding in de eerste zes maanden van 2022. Uw verzoek tot uittreding zal worden geacht te zijn gedaan op de dag dat het werd ingediend bij North Sea Wind CVBA. De waarde van uw aandeel wordt bepaald op basis van jaarrekening van het boekjaar 2022 die goedgekeurd wordt op de algemene vergadering van 2023.

Lees ook het antwoord op de vraag: ‘Welke dividenden ontvang ik bij (gedeeltelijke) uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugname?’

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden houdt het lidmaatschap in North Sea Wind CBVA op en worden de aandelen B vervroegd terugbetaald daar de aandelen in dergelijk geval niet overdraagbaar zijn. Het uitgekeerde bedrag komt toe aan de nalatenschap en wordt verdeeld onder de erfgenamen.


De informatie op deze webpagina werd gewijzigd ingevolge aanvullingen op het prospectus d.d. 9 september 2019 en d.d. 12 november 2019.

In het kader van de aanvulling d.d. 9 september 2019 werd de inschrijvingsperiode, welke liep van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)), verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Dit had een aanpassing van het verwachte tijdschema en een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend voor boekjaren 2019 en 2026 tot gevolg maar had geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement van 4,24% in het toenmalige basisscenario van een investering over 7 jaar en een opgehaald bedrag van 20 miljoen euro. Verder werd het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger vastgelegd op 5.000 EUR, i.p.v. 1.250 EUR. Ten slotte, werd ook het maximumaantal B-aandelen dat een B-vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 B-aandelen i.p.v. 250 B-aandelen.

In het kader van de tweede aanvulling werd beslist het minimumbedrag van de aanbieding van 10.000.000 EUR af te schaffen. Dit gebeurde om volgende reden:

Op 12 november 2019 werd in het kader van het aanbod 8.187.810 EUR opgehaald, zijnde 40,94% van het maximumbedrag ten belope van 20.000.000 EUR. Omdat de kapitaalverhoging en het investeringsproject, zijnde het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, enkel kunnen doorgaan indien het minimumbedrag van het aanbod, zijnde 10.000.000 EUR, wordt opgehaald, heeft North Sea Wind besloten om in het kader van de aanvulling op het prospectus d.d. 12 november 2019 het minimumbedrag van 10.000.000 EUR af te schaffen om de kapitaalverhoging en het investeringsproject te kunnen laten doorgaan. Teneinde het rendementsperspectief van de aangeboden aandelen te behouden, heeft North Sea Wind zich er bovendien van kunnen verzekeren dat er, ongeacht het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag, een kapitaalverhoging van minimum 15.000.000 EUR zal plaatsvinden, d.m.v. het formeel engagement van Korys Investments NV en Et. Franz Colruyt NV om binnen de vijf (5) dagen na het beëindigen van het aanbod en uiterlijk op 28 november 2019 het saldo tussen het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag en 15.000.000 EUR aan te vullen via een private plaatsing van B aandelen aan dezelfde uitgifteprijs.