Het aanbod tot inschrijving op coöperatieve B-aandelen sluit af op zaterdag 23 november 2019 om 16u (CET).
Er is na dit tijdstip geen inschrijving meer mogelijk.

Over North Sea Wind

 
 
North Sea Wind werd opgericht door de vennootschappen Parkwind, Et. Fr. Colruyt, Korys Investments en PMV en wil tussen 9 juli en 23 november 2019 maximaal 20 miljoen euro ophalen. Met het opgehaalde bedrag zal North Sea Wind een lening met een principiële duurtijd van 7 jaar verschaffen aan Parkwind.
- Reclame -

Over North Sea Wind

Aandelen

Eén B-aandeel van North Sea Wind kost 10 euro en elke in België gedomicilieerde natuurlijke persoon, die voorstander is van hernieuwbare energieprojecten en in het bijzonder de plaatsing van windturbines – ook minderjarige – kan vennoot worden. Het minimale intekenbedrag ligt op 250 euro per persoon (25 aandelen), het maximale op 5.000 euro per persoon (500 aandelen). Investeren in aandelen houdt risico’s in, onder meer het risico om een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Lees het prospectus en de twee aanvullingen (aanvulling d.d. 9 september 2019 en aanvulling d.d. 12 november 2019) vooraleer je intekent. De goedkeuring van het prospectus niet mag worden beschouwd als aanprijzing van de B-aandelen.

Meer details over de B-aandelen, de toetredingsvoorwaarden, de risico’s, de toepasselijke belastingen en het rendement vind je hier.

Mennomulder com 111

Doel

Met het opgehaalde kapitaal zal North Sea Wind – via een lening van principieel 7 jaar aan Parkwind – zowel bijdragen aan het onderhoud van bestaande offshore windenergieparken in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee, als aan de bouw van nieuwe hernieuwbare energieparken op zee.

Nobelwind loadout 2017 54

Sensibiliseren

Naast investeren, wil North Sea Wind ook sensibiliseren. We engageren ons om het gebruik van duurzame en/of hernieuwbare energie, en offshore windenergie in het bijzonder, te promoten en onze vennoten ook te informeren over efficiënt en zuinig energiegebruik. Zo kan het maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie alleen maar verder groeien – een positieve zaak in het licht van de klimaatdoelstellingen!

Nobelwind loadout 2017 311

Wie is Parkwind?

Unieke 360°-aanpak

Parkwind werd in 2012 opgericht en genoot vrij snel internationaal aanzien voor zijn unieke 360°-aanpak: het bedrijf ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert immers zelf zijn offshore windparken. De 3 reeds operationele offshore windparken – Belwind, Northwind en Nobelwind - liggen op ongeveer 40-50 km voor de Belgische kust, in een zone van 200 km² die door de Belgische overheid is aangeduid om de ontwikkeling van offshore windenergie te bevorderen. Deze drie windparken van Parkwind zijn in totaal goed voor 546 MW aan groene energie. Hiermee kunnen gemiddeld 604.000 Belgische gezinnen een jaar lang van groene stroom voorzien worden!

Naamloos

Nieuw windmolenpark Northwester 2

In juli 2019 start Parkwind met de bouw van een vierde project: Northwester 2, goed voor nog eens 219 MW aan groene energie. De totale capaciteit van het bedrijf komt daarmee op 765 MW, waarmee Parkwind zijn positie als grootste speler in de productie van Belgische offshore windenergie handhaaft.

Naamloos 154

Internationale ambities

Maar het bedrijf richt haar blik verder dan de Belgische horizon: met de ontwikkeling van Arcadis Ost (Duitsland) – goed voor 247 MW – en Oriel (Ierland) – maximum 330 MW – toont Parkwind dat het ook internationale ambities heeft. En Parkwind kijk uit naar nieuwe opportuniteiten in binnen- en buitenland om met zijn ervaring en expertise te blijven bijdragen aan de plaats van offshore windenergie in de energiemix. Zijn sterke aandeelhouders - Colruyt Group, Korys - het investeringsbedrijf van de Colruyt familie - en het Vlaamse doe- en durfbedrijf PMV - ondersteunen die ambitie van Parkwind om nog verder te groeien, nieuwe internationale markten aan te boren en ook het potentieel van andere hernieuwbare energiebronnen te onderzoeken.

Nobelwind loadout 2017 443

De informatie op deze webpagina werd gewijzigd ingevolge aanvullingen op het prospectus d.d. 9 september 2019 en d.d. 12 november 2019.

In het kader van de aanvulling d.d. 9 september 2019 werd de inschrijvingsperiode, welke liep van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)), verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Dit had een aanpassing van het verwachte tijdschema en een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend voor boekjaren 2019 en 2026 tot gevolg maar had geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement van 4,24% in het toenmalige basisscenario van een investering over 7 jaar en een opgehaald bedrag van 20 miljoen euro. Verder werd het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger vastgelegd op 5.000 EUR, i.p.v. 1.250 EUR. Ten slotte, werd ook het maximumaantal B-aandelen dat een B-vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 B-aandelen i.p.v. 250 B-aandelen.

In het kader van de tweede aanvulling werd beslist het minimumbedrag van de aanbieding van 10.000.000 EUR af te schaffen. Dit gebeurde om volgende reden:

Op 12 november 2019 werd in het kader van het aanbod 8.187.810 EUR opgehaald, zijnde 40,94% van het maximumbedrag ten belope van 20.000.000 EUR. Omdat de kapitaalverhoging en het investeringsproject, zijnde het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, enkel kunnen doorgaan indien het minimumbedrag van het aanbod, zijnde 10.000.000 EUR, wordt opgehaald, heeft North Sea Wind besloten om in het kader van de aanvulling op het prospectus d.d. 12 november 2019 het minimumbedrag van 10.000.000 EUR af te schaffen om de kapitaalverhoging en het investeringsproject te kunnen laten doorgaan. Teneinde het rendementsperspectief van de aangeboden aandelen te behouden, heeft North Sea Wind zich er bovendien van kunnen verzekeren dat er, ongeacht het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag, een kapitaalverhoging van minimum 15.000.000 EUR zal plaatsvinden, d.m.v. het formeel engagement van Korys Investments NV en Et. Franz Colruyt NV om binnen de vijf (5) dagen na het beëindigen van het aanbod en uiterlijk op 28 november 2019 het saldo tussen het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag en 15.000.000 EUR aan te vullen via een private plaatsing van B aandelen aan dezelfde uitgifteprijs.