Investeren

 
 
Door de lage drempel – het minimale investeringsbedrag ligt op 250 euro per persoon – kan iedereen zijn steentje bijdragen. Maar nog mooier is de winst voor onze kinderen en kleinkinderen: een leefbare planeet waar het fijn leven is. Kortom, iedereen wind erbij!
- Reclame -

Investeer in de toekomst

Door in te tekenen op B-aandelen van North Sea Wind kan je zélf deel uitmaken van de oplossing van het klimaatvraagstuk. De offshore windparken waarin North Sea Wind investeert, zorgen immers voor schone energie, die bovendien onuitputtelijk is. Door B-aandelen te kopen van North Sea Wind investeer je onrechtstreeks mee in hernieuwbare energieprojecten op zee en help je bovendien om het bewustzijn rond duurzaam energiegebruik te bevorderen.

Zeehond

Iedereen kan intekenen

De coöperatie North Sea Wind wil in totaal 20 miljoen euro ophalen en hoopt daarbij zoveel mogelijk mensen te verenigen. Eén North Sea Wind B-aandeel kost 10 euro en elke in België gedomicilieerde natuurlijke persoon die voorstander is van hernieuwbare energieprojecten – ook minderjarigen – kunnen coöperatieve B-aandelen van North Sea Wind verwerven. Het minimale intekenbedrag ligt op 250 euro per persoon, het maximale op 5.000 euro per persoon. Het bruto actuarieel rendement wordt geraamd op ongeveer 4%* over de looptijd van de investering. Investeren in aandelen houdt risico’s in, onder meer het risico om een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees het prospectus en de twee aanvullingen (aanvulling d.d. 9 september 2019 en aanvulling d.d. 12 november 2019) vooraleer je intekent. De goedkeuring van het prospectus niet mag worden beschouwd als aanprijzing van de B-aandelen.

Intekenen kan vanaf 9 juli 2019 tot en met 23 november 2019, behoudens vervroegde afsluiting. Meer details over de B-aandelen, de toetredingsvoorwaarden, de risico’s, de toepasselijke belastingen en het rendement vind je hier.

Naamloos 158

Offshore windmolenparken

Met het opgehaalde bedrag zal North Sea Wind een principiële lening met een duurtijd van 7 jaar verschaffen aan Parkwind. Parkwind exploiteert momenteel drie windparken in de Noordzee, die in totaal goed zijn voor 546 MW aan hernieuwbare energiecapaciteit. Hiermee kunnen gemiddeld 604.000 Belgische gezinnen een jaar lang van groene stroom voorzien worden!

Het nieuwe offshore project van Parkwind – waarvan de constructie in juli 2019 zal starten – is goed voor nog eens 219 MW aan groene energie

Kiezen om te investeren in North Sea Wind, is dus kiezen voor de toekomst.

Mennomulder com 117

(*) Bovenstaand rendementsvooruitzicht is gebaseerd op veronderstellingen die gesteund zijn op objectieve gegevens, waarvan onzeker is of ze in werkelijkheid juist zullen blijken. Rendementsvooruitzichten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen. Voor Belgische rijksinwoners zijn dividenden in principe onderworpen aan roerende voorheffing tegen een tarief van 30%. De eerste schijf van dividenden ten belope van 800 euro per belastingplichtige (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2020) wordt onder bepaalde voorwaarden niet als een belastbaar roerend inkomen aangemerkt en bijgevolg vrijgesteld van belasting. De belastingplichtige dient de vrijstelling zelf toe te passen in zijn aangifte.


De informatie op deze webpagina werd gewijzigd ingevolge aanvullingen op het prospectus d.d. 9 september 2019 en d.d. 12 november 2019.

In het kader van de aanvulling d.d. 9 september 2019 werd de inschrijvingsperiode, welke liep van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)), verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Dit had een aanpassing van het verwachte tijdschema en een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend voor boekjaren 2019 en 2026 tot gevolg maar had geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement van 4,24% in het toenmalige basisscenario van een investering over 7 jaar en een opgehaald bedrag van 20 miljoen euro. Verder werd het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger vastgelegd op 5.000 EUR, i.p.v. 1.250 EUR. Ten slotte, werd ook het maximumaantal B-aandelen dat een B-vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 B-aandelen i.p.v. 250 B-aandelen.

In het kader van de tweede aanvulling werd beslist het minimumbedrag van de aanbieding van 10.000.000 EUR af te schaffen. Dit gebeurde om volgende reden:

Op 12 november 2019 werd in het kader van het aanbod 8.187.810 EUR opgehaald, zijnde 40,94% van het maximumbedrag ten belope van 20.000.000 EUR. Omdat de kapitaalverhoging en het investeringsproject, zijnde het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, enkel kunnen doorgaan indien het minimumbedrag van het aanbod, zijnde 10.000.000 EUR, wordt opgehaald, heeft North Sea Wind besloten om in het kader van de aanvulling op het prospectus d.d. 12 november 2019 het minimumbedrag van 10.000.000 EUR af te schaffen om de kapitaalverhoging en het investeringsproject te kunnen laten doorgaan. Teneinde het rendementsperspectief van de aangeboden aandelen te behouden, heeft North Sea Wind zich er bovendien van kunnen verzekeren dat er, ongeacht het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag, een kapitaalverhoging van minimum 15.000.000 EUR zal plaatsvinden, d.m.v. het formeel engagement van Korys Investments NV en Et. Franz Colruyt NV om binnen de vijf (5) dagen na het beëindigen van het aanbod en uiterlijk op 28 november 2019 het saldo tussen het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag en 15.000.000 EUR aan te vullen via een private plaatsing van B aandelen aan dezelfde uitgifteprijs.