Minimuminformatie

 
 

Minimuminformatie

De openbare aanbieding tot inschrijving in België op de uitgifte van B-aandelen door North Sea Wind CVBA wordt omschreven in een prospectus , zoals aangepast door een eerste aanvulling d.d. 9 september 2019 en een tweede aanvulling d.d. 12 november 2019. Een kopie van het prospectus (inclusief de samenvatting) en de twee aanvullingen wordt ook gratis ter beschikking gesteld (in het Nederlands en het Frans) op de maatschappelijke zetel van North Sea Wind, Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven.

De informatie op deze webpagina werd gewijzigd ingevolge een eerste aanvulling op het prospectus d.d. 9 september 2019. In het kader van deze aanvulling werd de inschrijvingsperiode, welke liep van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)), verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Dit had een aanpassing van het verwachte tijdschema en een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend voor boekjaren 2019 en 2026 tot gevolg maar heeft geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement in het toenmalige basisscenario van een investering over 7 jaar en een opgehaald bedrag van 20 miljoen euro. Verder werd het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger vastgelegd op 5.000 EUR, i.p.v. 1.250 EUR. Ten slotte, werd ook het maximumaantal B-aandelen dat een B-vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 B-aandelen i.p.v. 250 B-aandelen.

North Sea wind heeft op 12 november 2019 8.187.810 EUR opgehaald in het kader van het aanbod, zijnde 40,94% van het maximumbedrag ten belope van 20.000.000 EUR. Gezien de kapitaalverhoging en het investeringsproject, zijnde het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, enkel kunnen doorgaan indien het minimumbedrag van het aanbod, zijnde 10.000.000 EUR, wordt opgehaald, heeft North Sea Wind beslist om het minimumbedrag af te schaffen om de kapitaalverhoging en het investeringsproject te laten doorgaan. North Sea Wind heeft als bijkomende maatregel voorzien om, door middel van het formeel engagement van Korys Investments NV en Et. Fr. Colruyt NV om binnen de vijf (5) na het beëindigen van het aanbod en uiterlijk op 28 november 2019 het saldo tussen het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag en 15.000.000 EUR aan te vullen via een private plaatsing van B-aandelen aan dezelfde uitgifteprijs, te verzekeren dat er een kapitaalverhoging van North Sea Wind en vervolgens een uitgifte van een lening door North Sea Wind aan Parkwind van minimum 15 miljoen zal plaatsvinden.

De inschrijving op B-aandelen van North Sea Wind is mogelijk van 9 juli 2019 tot en met 23 november 2019, behoudens vervroegde afsluiting. De totale tegenwaarde van de openbare aanbieding bedraagt maximum 20.000.000 EUR. De uitgifteprijs van één B-aandeel is 10 EUR. Er zijn geen in- en of uitstapkosten. Elke belegger kan op minimaal 25 en maximaal 500 B-aandelen inschrijven.

De algemene vergadering van North Sea Wind beslist jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur, over de toekenning van een dividend. Het percentage van het dividend kan jaarlijks verschillen. De algemene vergadering kan ook kan beslissen om geen dividend toe te kennen. Het rendement is beperkt tot het maximumpercentage van 6% vastgesteld door de Nationale Raad voor de Coöperatie.

Het bruto actuarieel rendement wordt geraamd (maar niet gegarandeerd) op ongeveer 4% over de looptijd van de investering. Dit rendementsvooruitzicht is geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen, en is gebaseerd op veronderstellingen die gesteund zijn op objectieve gegevens, waarvan onzeker is of ze in werkelijkheid juist zullen blijken.

Elke beslissing om te beleggen in aandelen B moet gebaseerd zijn op alle in het prospectus en in de twee aanvullingen daarop gegeven informatie. Een belegging in B-aandelen houdt belangrijke risico's in. Alvorens in te schrijven op de B-aandelen dienen de potentiële beleggers het prospectus te lezen, met een bijzondere aandacht voor de risico’s (zie p. 25-43 van het prospectus). North Sea Wind heeft als prioritair en voorlopig enig investeringsproject het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, die voornamelijk in de Belgische EEZ in de Noordzee maar ook buiten België in windenergieprojecten voor de productie van hernieuwbare energie investeert, deze realiseert en exploiteert. De financieringsactiviteit van North Sea Wind houdt het risico in dat de aan Parkwind toegekende lening door deze laatste niet kan worden terugbetaald of dat Parkwind er niet in slaagt de contractueel overeengekomen interest te betalen. Een gezond beleid van Parkwind, waaraan de gelden worden uitgeleend, is bepalend voor het rendement van North Sea Wind. North Sea Wind beschikt hierbij over geen andere informatie over de financiële toestand van Parkwind en van haar projecten dan de publiek beschikbare informatie. Daarnaast kan een vennoot door de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten om gegronde reden of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak, waaronder de gedeeltelijke of gehele en onvoorwaardelijke (al dan niet vroegtijdige) terugbetaling van de lening door de holdingvennootschap Parkwind. De vennoot die is uitgesloten (al dan niet gedeeltelijk), heeft recht op maximaal de nominale waarde van zijn aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de nominale waarde ervan. De vennoot kan geen aanspraak maken op de reserves. Vennoten kunnen slechts geheel uittreden of hun aandelen gedeeltelijk terugnemen na afloop van de eerste twee volledige boekjaren van North Sea Wind, zijnde vanaf 1 januari 2021, in welk geval de vennoot recht heeft op maximaal de nominale waarde van zijn aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de nominale waarde ervan. Verder is North Sea Wind een startende onderneming, waarvoor slechts beperkte historische informatie beschikbaar is. Elke beslissing om te beleggen in de aandelen B moet gebaseerd zijn op alle in het prospectus gegeven informatie. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de B-aandelen. Een belegger in aandelen B loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Voor Belgische rijksinwoners zijn dividenden in principe onderworpen aan roerende voorheffing tegen een tarief van 30%. De eerste schijf van dividenden ten belope van 800 EUR per belastingplichtige (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2020) wordt onder bepaalde voorwaarden niet als een belastbaar roerend inkomen aangemerkt en bijgevolg vrijgesteld van belasting. De belastingplichtige dient de vrijstelling zelf toe te passen in zijn aangifte.

Een vennoot mag alleen uittreden na afloop van de eerste 2 volledige boekjaren (m.a.w. vanaf 1 januari 2021). De uittreding kan enkel gedurende de eerste 6 maanden van het boekjaar De raad van bestuur kan een uittreding of terugneming van aandelen weigeren indien dit de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou brengen.