Teken snel in,
ons aantal groeit.

North Sea wind wil in totaal 20 miljoen euro ophalen. Elke in België gedomicilieerde natuurlijke persoon, die voorstander is van hernieuwbare energieprojecten en in het bijzonder de plaatsing van windturbines, kan coöperatieve B-aandelen van North Sea Wind verwerven. Intekenen kan tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)), behoudens vervroegde afsluiting.

38%
Doe nu mee

North Sea Wind

North Sea Wind is een recent opgerichte coöperatieve vennootschap die via burgerparticipatie het brede publiek de kans wil bieden om onrechtstreeks mee te investeren in offshore windenergieprojecten en op die manier deel uit te maken van duurzame verandering. We zijn het immers verschuldigd aan de komende generaties om niet langer alleen maar na te denken over oplossingen, maar ook daadwerkelijk actie te ondernemen.

Over North Sea Wind
Naamloos 180
“We moeten allemaal ons steentje bijdragen als we willen dat er iets verandert.”
“Ik hou mijn ecologische voetafdruk zo laag mogelijk. Investeren in windenergie is dus een logische stap.”
“Ik ben nooit echt bezig geweest met duurzame energie. Tot nu.”
“Ik wil dat mijn kleinkinderen ook nog kunnen genieten van onze planeet.”
“De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het klimaat heel wat mensen beweegt. En dat kunnen we als Colruyt Group alleen maar aanmoedigen. We zetten al lang in op duurzaamheid, waarbij hernieuwbare energie een heel belangrijk element is en blijft. We zetten onze schouders mee onder het North Sea Wind-project omdat we zo een stap verder kunnen gaan om echt iedereen de kans te bieden om mee in die duurzame energie te investeren. Want alleen met iedereen samen kunnen we een verschil maken.”
Jef Colruyt, CEO Colruyt Group

Antwoorden op uw vragen

Waarom groene energie?

Groene of hernieuwbare energie is energie die duurzaam wordt opgewekt. Hierbij zijn geen fossiele brandstoffen nodig, maar wordt er gebruik gemaakt van ‘schone’ en onuitputtelijke energiebronnen. Voorbeelden van groene energiebronnen zijn: on- en offshore windenergie, zonne-energie, waterkracht, aardwarmte, getijdenenergie en biomassa.

Meer over groene energie

De informatie op deze webpagina werd gewijzigd ingevolge een aanvulling op het prospectus d.d. 16 september 2019. In het kader van deze aanvulling werd de inschrijvingsperiode, welke liep van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)), verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Dit had een aanpassing van het verwachte tijdschema en een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend voor boekjaren 2019 en 2026 tot gevolg maar heeft geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement van 4,24% in het basisscenario van een investering over 7 jaar en een opgehaald bedrag van 20 miljoen euro. Verder werd het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger vastgelegd op 5.000 EUR, i.p.v. 1.250 EUR. Ten slotte, werd ook het maximumaantal B-aandelen dat een B-vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 B-aandelen i.p.v. 250 B-aandelen.