Het aanbod tot inschrijving op coöperatieve B-aandelen sluit af op zaterdag 23 november 2019 om 16u (CET).
Er is na dit tijdstip geen inschrijving meer mogelijk.
 
 

Teken snel in,
ons aantal groeit.

North Sea wind wil in totaal 20 miljoen euro ophalen. Elke in België gedomicilieerde natuurlijke persoon, die voorstander is van hernieuwbare energieprojecten en in het bijzonder de plaatsing van windturbines, kan coöperatieve B-aandelen van North Sea Wind verwerven. Intekenen kan tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)), behoudens vervroegde afsluiting.

66%

North Sea Wind

North Sea Wind is een recent opgerichte coöperatieve vennootschap die via burgerparticipatie het brede publiek de kans wil bieden om onrechtstreeks mee te investeren in offshore windenergieprojecten en op die manier deel uit te maken van duurzame verandering. We zijn het immers verschuldigd aan de komende generaties om niet langer alleen maar na te denken over oplossingen, maar ook daadwerkelijk actie te ondernemen.

Over North Sea Wind
Naamloos 180
“We moeten allemaal ons steentje bijdragen als we willen dat er iets verandert.”
“Ik wil dat mijn kleinkinderen ook nog kunnen genieten van onze planeet.”
“Ik hou mijn ecologische voetafdruk zo laag mogelijk. Investeren in windenergie is dus een logische stap.”
“Ik ben nooit echt bezig geweest met duurzame energie. Tot nu.”
“De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het klimaat heel wat mensen beweegt. En dat kunnen we als Colruyt Group alleen maar aanmoedigen. We zetten al lang in op duurzaamheid, waarbij hernieuwbare energie een heel belangrijk element is en blijft. We zetten onze schouders mee onder het North Sea Wind-project omdat we zo een stap verder kunnen gaan om echt iedereen de kans te bieden om mee in die duurzame energie te investeren. Want alleen met iedereen samen kunnen we een verschil maken.”
Jef Colruyt, CEO Colruyt Group

Antwoorden op uw vragen

Waarom groene energie?

Groene of hernieuwbare energie is energie die duurzaam wordt opgewekt. Hierbij zijn geen fossiele brandstoffen nodig, maar wordt er gebruik gemaakt van ‘schone’ en onuitputtelijke energiebronnen. Voorbeelden van groene energiebronnen zijn: on- en offshore windenergie, zonne-energie, waterkracht, aardwarmte, getijdenenergie en biomassa.

Meer over groene energie

De informatie op deze webpagina werd gewijzigd ingevolge aanvullingen op het prospectus d.d. 9 september 2019 en d.d. 12 november 2019.

In het kader van de aanvulling d.d. 9 september 2019 werd de inschrijvingsperiode, welke liep van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)), verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Dit had een aanpassing van het verwachte tijdschema en een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend voor boekjaren 2019 en 2026 tot gevolg maar had geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement van 4,24% in het toenmalige basisscenario van een investering over 7 jaar en een opgehaald bedrag van 20 miljoen euro. Verder werd het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger vastgelegd op 5.000 EUR, i.p.v. 1.250 EUR. Ten slotte, werd ook het maximumaantal B-aandelen dat een B-vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 B-aandelen i.p.v. 250 B-aandelen.

In het kader van de tweede aanvulling werd beslist het minimumbedrag van de aanbieding van 10.000.000 EUR af te schaffen. Dit gebeurde om volgende reden:

Op 12 november 2019 werd in het kader van het aanbod 8.187.810 EUR opgehaald, zijnde 40,94% van het maximumbedrag ten belope van 20.000.000 EUR. Omdat de kapitaalverhoging en het investeringsproject, zijnde het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, enkel kunnen doorgaan indien het minimumbedrag van het aanbod, zijnde 10.000.000 EUR, wordt opgehaald, heeft North Sea Wind besloten om in het kader van de aanvulling op het prospectus d.d. 12 november 2019 het minimumbedrag van 10.000.000 EUR af te schaffen om de kapitaalverhoging en het investeringsproject te kunnen laten doorgaan. Teneinde het rendementsperspectief van de aangeboden aandelen te behouden, heeft North Sea Wind zich er bovendien van kunnen verzekeren dat er, ongeacht het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag, een kapitaalverhoging van minimum 15.000.000 EUR zal plaatsvinden, d.m.v. het formeel engagement van Korys Investments NV en Et. Franz Colruyt NV om binnen de vijf (5) dagen na het beëindigen van het aanbod en uiterlijk op 28 november 2019 het saldo tussen het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag en 15.000.000 EUR aan te vullen via een private plaatsing van B aandelen aan dezelfde uitgifteprijs.