Privacy Policy

 
 

Privacy Policy of North Sea Wind CVBA

1. Doelstelling

NORTH SEA WIND CVBA hecht enorm veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Dit document bevat het privacybeleid dat NORTH SEA WIND toepast in het kader van de volgende activiteiten:

 • Wanneer u onze website (www.northseawind.be) bezoekt of het contactformulier invult;
 • Wanneer u onze sociale media gebruikt;
 • Wanneer u een overeenkomst met ons sluit, een partner of leverancier van ons wordt, werk voor ons uitvoert, u registreert voor het gebruik van onze (online) apps (telkens wanneer u zich aanmeldt of gebruikmaakt van de dienst) of wanneer u in verband daarmee met ons communiceert;
 • Als u een aandeelhouder van ons bedrijf bent;
 • Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven;
 • Wanneer u onze gebouwen bezoekt; en
 • Wanneer u met ons communiceert via e-mail, telefoon of een ander digitaal communicatiekanaal.

Dit privacybeleid is geschreven om te voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, AVG).

Met dit privacybeleid willen we u uitgebreide informatie over dit onderwerp geven en uitleggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan en wat uw rechten zijn.

We gebruiken ook cookies op onze website. Voor meer informatie verwijzen we naar ons cookiebeleid Cookiebeleid | North Sea Wind.

2. Wat wordt verstaan onder 'verwerking van uw gegevens' en wie is daarvoor verantwoordelijk?

'Wij' en 'we' in dit privacybeleid verwijst naar NORTH SEA WIND:

Naam:

NORTH SEA WIND CV

Adres:

Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven

Ondernemingsnummer:

715938489

E-mailadres:

gdpr@parkwind.eu

NORTH SEA WIND treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die het in het kader van de bovengenoemde activiteiten verwerkt. We verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van die activiteiten.

In bepaalde omstandigheden kunnen (ook) derden verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u op een link klikt en onze website verlaat of als u gebruikmaakt van onze sociale media (bijv. LinkedIn of Twitter) en uw eigen socialemedia-account hebt. We hebben geen controle over de gegevens die aanbieders van sociale media over u verzamelen. We raden u aan het privacybeleid van deze derden te raadplegen.

Voor sommige diensten doen we een beroep op gespecialiseerde derden die in sommige gevallen als verwerkers werken. In dergelijke gevallen zijn zij verplicht onze richtlijnen op te volgen. In andere gevallen zijn deze derden en NORTH SEA WIND gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking en dienen zij dus ook de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen te respecteren.

We zorgen ervoor dat deze verwerkers alleen de gegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken, zoals omschreven in onze overeenkomsten met hen. Zij moeten een privacybeleid hanteren dat in overeenstemming is met de wettelijke verplichtingen en met het privacybeleid van NORTH SEA WIND.

3 Welke gegevens vallen onder ons beleid?

De gegevens waarop ons beleid betrekking heeft, zijn persoonsgegevens van natuurlijke personen. Dit zijn gegevens die de directe of indirecte identificatie van een betrokkene mogelijk maken. We verwerken echter nooit gegevens met betrekking tot uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religie, levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, seksueel gedrag of seksuele voorkeuren, tenzij de wet ons daartoe verplicht (bijvoorbeeld wanneer we sociale verkiezingen organiseren).

We verwerken ook persoonsgegevens van minderjarigen, maar alleen voor zover dat nodig is voor de administratie en wettelijke verplichtingen in verband met onze aandeelhouders.

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor een specifiek doel en voor zover de wet dat toestaat. Hieronder leggen we verder uit in welke gevallen we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Indien we uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u ontvangen, laten we u dat hieronder weten.

Wanneer u onze website bezoekt of het contactformulier invult

Welke persoonlijke gegevens?

Waarom?

Rechtsgrond?

Technische informatie (bijv. serverlogbestanden) over uw bezoek en het apparaat dat u gebruikt (bijv. IP-adres, tijdstip, type browser en browserversie). Wij kunnen u niet identificeren op basis van deze informatie, maar derden (bijv. uw internetprovider) kunnen dat mogelijk wel.

Om ervoor te zorgen dat onze website zo foutloos mogelijk werkt en om malware, illegale inhoud, illegaal gedrag en andere vormen van mogelijk misbruik op te sporen en te voorkomen.

Ons gerechtvaardigd belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.

Identiteits- en contactgegevens die u via ons contactformulier verstrekt (bijv. naam, e-mailadres en telefoonnummer) en de inhoud van het bericht en de technische details van het bericht zelf (bijv. datum en tijd).

Om communicatie tussen u en ons mogelijk te maken.

Ons gerechtvaardigd belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

Wanneer u onze sociale media gebruikt

Welke persoonlijke gegevens?

Waarom?

Rechtsgrond?

Wanneer u ons via sociale media een bericht stuurt, verzamelen we uw identiteits- en contactgegevens, de inhoud van uw bericht en de technische details van uw bericht (bijv. datum en tijd).

Om berichten tussen u en ons via sociale media mogelijk te maken. Deze berichten zijn niet openbaar. Als u echter een opmerking plaatst of andere gegevens liket of plaatst op onze openbare sociale media, zijn deze gegevens wel openbaar.

Ons gerechtvaardigd belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

Wat de gegevens van uw interacties op onze Facebook-pagina betreft, dient u het volgende te weten:

 • Facebook Ierland is een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke bij de gezamenlijke verwerking zoals beschreven in de punten 2.a.iii tot en met 2.a.v.1 van de voorwaarden van de Facebook Business-hulpmiddelen (https://www.facebook.com/legal...).
 • We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot de gezamenlijke verwerking om onze advertenties te targeten, commerciële en transactieberichten te leveren, de weergave van advertenties te verbeteren, functies en inhoud te personaliseren en de Facebook-producten te verbeteren en te beveiligen.
 • De informatie die op grond van artikel 13, lid 1, onder a) en b), van de AVG vereist is, is te vinden in het gegevensbeleid van Facebook Ierland op https://www.facebook.com/about....
 • Meer informatie over de wijze waarop Facebook Ierland persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrond waarop Facebook Ierland zich baseert en de wijzen waarop betrokkenen hun rechten ten aanzien van Facebook Ierland kunnen uitoefenen, is te vinden in het gegevensbeleid van Facebook Ierland op https://www.facebook.com/about....

De essentie van ons 'Addendum verwerkingsverantwoordelijke' met Facebook Ierland is de volgende:

 • We zijn dit 'Addendum verwerkingsverantwoordelijke' aangegaan om de respectievelijke verantwoordelijkheden vast te stellen voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG met betrekking tot de gezamenlijke verwerking (zoals gespecificeerd in de toepasselijke productvoorwaarden);
 • We zijn overeengekomen dat we verantwoordelijk zijn om betrokkenen minimaal de onder nr. 2 van het 'Addendum verwerkingsverantwoordelijke' vermelde informatie te verstrekken;
 • We zijn overeengekomen dat tussen de partijen Facebook Ierland verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen op grond van de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG met betrekking tot de persoonsgegevens die Facebook Ierland na de gezamenlijke verwerking opslaat.

Wanneer u een overeenkomst met ons sluit, een partner of leverancier van ons wordt, werk voor ons uitvoert, zich registreert voor het gebruik van onze (online) apps (telkens wanneer u zich aanmeldt of gebruikmaakt van de dienst) of wanneer u in dat kader met ons communiceert

Welke persoonlijke gegevens?

Waarom?

Rechtsgrond?

Identiteits- en contactgegevens die u in het kader van de overeenkomst verstrekt (bijv. naam, e-mailadres en professionele functie).

Om de goede uitvoering van gemaakte afspraken te verzekeren en, als u een partner of leverancier bent, om onze diensten te verlenen, met inbegrip van het verwerken, uitvoeren of leveren van diensten of het verwerken van betalingen en het communiceren met u in deze context.

Indien u als natuurlijk persoon onze partner of leverancier bent, beroepen we ons op de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van het contract dat wij met u hebben. Wanneer u echter namens een bedrijf of andere rechtspersoon optreedt, beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang om contracten te kunnen sluiten met partners en leveranciers.

Identiteits- en contactgegevens die u in het kader van de overeenkomst verstrekt en, indien van toepassing, uw bedrijfs- en bankgegevens en financiële en transactiegegevens (bijv. bankgegevens, rekeningnummers, gegevens met betrekking tot overschrijvingen, met inbegrip van communicatie en, meer in het algemeen, alle gegevens die tijdens uw bankoverschrijvingen worden geregistreerd).

Om het financiële en boekhoudkundige beheer van NORTH SEA WIND te verzekeren en om onze normale bedrijfsadministratie te voeren (bijv. facturatie en relatiebeheer).

Ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren.

Gebruiksgegevens wanneer u onze platforms gebruikt (bijv. het tijdstip en de wijze van aanmelding op onze platforms, wijzigingen die zijn aangebracht in de gegevens, ... Dit omvat ook de rapportage en verwerking van het gegevensgebruik).

Om u toegang te geven tot onze platforms, om onze platforms te onderhouden, om verslag uit te brengen over uw gebruik van onze platforms en om de veiligheid van deze platforms te waarborgen, tenzij anders bepaald in een specifieke privacyverklaring van een of meer platforms.

Ons gerechtvaardigd belang om u toegang te verlenen tot onze platforms, het gebruik ervan te monitoren en deze platforms relevant, veilig en operationeel te houden.

Als u een aandeelhouder van ons bedrijf bent

Welke persoonlijke gegevens?

Waarom?

Rechtsgrond?

Identiteits- en contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer), volmacht en stemgedrag, bank-, financiële en transactiegegevens (bijv. bankgegevens, rekeningnummers, gegevens met betrekking tot overschrijvingen, met inbegrip van communicatie en, meer in het algemeen, alle gegevens die tijdens uw bankoverschrijvingen worden geregistreerd). Deze gegevens kunnen ook betrekking hebben op minderjarigen, in welk geval ook persoonsgegevens met betrekking tot de ouders en hun beslissingen over het aandelenbezit van hun kinderen worden verzameld.

Voor de administratie van onze aandeelhouders, de organisatie van aandeelhoudersevenementen, het financiële en boekhoudkundige beheer van NORTH SEA WIND en de naleving van alle wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn.

Ons gerechtvaardigd belang om onze aandeelhouders en onze bedrijfsactiviteiten te beheren en om aandeelhoudersevenementen te organiseren. We beroepen ons ook op de noodzaak van verwerking om te voldoen aan alle aandeelhoudersgerelateerde wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn.

Wanneer u zich abonneert op onze commerciële mailings

Welke persoonlijke gegevens?

Waarom?

Rechtsgrond?

Uw e-mailadres en andere persoonsgegevens om uw nieuwsbrief te personaliseren (bijv. naam en taal).

Om u onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of andere elektronische communicatie te sturen.

Uw toestemming, tenzij u een bestaande klant bent die we op de hoogte willen houden van onze diensten. In dat geval beroepen we ons op ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te houden.

Wanneer u onze gebouwen bezoekt

Welke persoonlijke gegevens?

Waarom?

Rechtsgrond?

Identiteits- en contactgegevens die u ons tijdens uw bezoek verstrekt (bijv. naam en bedrijfsnaam) en informatie over uw bezoeken (bijv. datum, aankomst- en vertrektijd en de persoon die u bezoekt).

Om de veiligheid van onze vestigingen en faciliteiten te waarborgen en om de persoon die u komt bezoeken op de hoogte te brengen van uw komst.

Ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsactiviteiten op verantwoorde en professionele wijze te beheren en om contractuele verplichtingen jegens onze zakenpartners na te komen.

Tijdens uw bezoek gemaakte camerabeelden waarop u herkenbaar bent.

Om de veiligheid en beveiliging van onze vestigingen en faciliteiten te waarborgen.

Ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsactiviteiten op verantwoorde en professionele wijze te beheren.

Technische informatie over uw apparaat waarmee u verbinding maakt met ons wifinetwerk (bijv. MAC-adres).

Om u op een veilige manier gebruik te laten maken van ons wifinetwerk voor gasten.

Een overeenkomst met u door uw aanvaarding van de toepasselijke voorwaarden.

Wanneer u met ons communiceert via e-mail, telefoon of een ander digitaal communicatiekanaal

Welke persoonlijke gegevens?

Waarom?

Rechtsgrond?

Identiteits- en contactgegevens die u aan ons verstrekt, de inhoud van de communicatie, de technische details van de communicatie zelf (bijv. datum en tijd) en, indien van toepassing, het apparaat dat u hebt gebruikt.

Om communicatie tussen u en ons mogelijk te maken (bijv. wanneer u ons contactformulier invult of contact met ons opneemt via sociale media, telefoon of e-mail).

Ons gerechtvaardigd belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

In alle bovengenoemde gevallen

Welke persoonlijke gegevens?

Waarom?

Rechtsgrond?

Bovenvermelde persoonsgegevens.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politieautoriteiten, gerechtelijke autoriteiten of overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Onze wettelijke verplichting.

Bovenvermelde persoonsgegevens.

Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Onze wettelijke verplichting.

Bovenvermelde persoonsgegevens.

Om ons te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.

De persoonsgegevens die zijn vermeld in de eerste twee rijen van de tabel onder "Wanneer u een overeenkomst met ons sluit, een partner of leverancier van ons wordt, werk voor ons uitvoert, zich registreert voor het gebruik van onze (online) apps (telkens wanneer u zich aanmeldt of gebruikmaakt van de dienst) of wanneer u in dat kader met ons communiceert".

Om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd.

Ons gerechtvaardigd belang bij het aangaan van zakelijke transacties.

4. Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

De gegevens die we gebruiken kunnen rechtstreeks bij u worden verzameld in de bovengenoemde situaties of kunnen worden verkregen uit de volgende bronnen met als doel onze databanken te verifiëren of te verbeteren:

 • Publicaties/databanken toegankelijk gemaakt door officiële autoriteiten (bijv. het Belgisch Staatsblad).
 • Onze bedrijfspartners, leveranciers of andere zakelijke contacten.
 • Databanken die door derden openbaar zijn gemaakt.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze doorgegeven?

Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot uw persoonsgegevens om de hierboven vermelde taken uit te voeren. Een geautoriseerde gebruiker is iemand die in het kader van de uitvoering van zijn werk voor NORTH SEA WIND geautoriseerd is om persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de instructies van NORTH SEA WIND (bijv. personen die voor ons werken, evenals leveranciers die ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens).

Om de voornoemde taken uit te voeren, kan NORTH SEA WIND uw persoonsgegevens bekendmaken aan:

 • aandeelhouders van entiteiten in de NORTH SEA WIND-groep;
 • een externe accountant;
 • een juridisch adviseur;
 • een financieel adviseur;
 • een andere beroepsbeoefenaar en/of dienstverlener/consultant;
 • een sociaal bureau, bankorganisatie, verzekeraar, fonds;
 • onze leveranciers of andere aannemers;
 • uw werkgever of zakenpartners;
 • IT-bedrijven of dienstverleners voor software en elektronische gegevensopslag (servers enz.);
 • gerechtelijke, administratieve of politieautoriteiten;
 • overheidsinstanties of gerechtelijke autoriteiten, voor zover we verplicht zijn uw persoonsgegevens met hen te delen (bijv. belastingdiensten, politieautoriteiten, gerechtelijke autoriteiten of toezichthoudende autoriteiten).

6. Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken (zoals een goede boekhouding, efficiënt beheer van onze activa en reacties, claimbeheer en verplichtingen op grond van wet- of regelgeving) of, indien we u om toestemming hebben gevraagd, totdat u uw toestemming intrekt.

Als algemene regel zullen we uw persoonsgegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals uitgelegd in dit artikel 6, is verstreken. We kunnen uw persoonsgegevens echter niet wissen indien wet- of regelgeving of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat verbiedt, of voor zover deze persoonsgegevens worden gebruikt of kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal in een dreigend of lopend geschil.

We bewaren alle persoonsgegevens die via onze website zijn verzameld zolang als nodig is om de hierboven vermelde gerechtvaardigde belangen te beschermen of totdat uw toestemming is ingetrokken. We bewaren technische informatie, zoals onze serverlogbestanden, tot één jaar na uw bezoek aan onze website, waarna deze informatie wordt verwijderd of geanonimiseerd. Berichten die u ons via het contactformulier stuurt, worden bewaard zolang als nodig is om uw vraag, verzoek, opmerking of andere input te behandelen en op te volgen. We houden ook een archief bij van zogenaamde tickets die we via het contactformulier hebben ontvangen. Tickets worden verwijderd of geanonimiseerd uiterlijk 5 jaar nadat ze zijn afgesloten.

Alle persoonsgegevens die we via onze sociale media verzamelen, bewaren we zolang als nodig is om de hierboven vermelde gerechtvaardigde belangen te beschermen. Berichten die u ons stuurt via sociale media en uw identiteits- en contactgegevens alsmede technische gegevens die daarmee verband houden, bewaren we zolang als nodig is om uw vraag, verzoek, opmerking of andere inbreng te behandelen en op te volgen. We bewaren deze gegevens niet langer dan 5 jaar na uw bericht, waarna ze worden gewist of geanonimiseerd.

Alle persoonsgegevens die we verzamelen wanneer we een overeenkomst met u hebben, wanneer u een partner of leverancier wordt of wanneer u werk voor ons uitvoert, bewaren we voor de duur van onze contractuele of zakelijke relatie met u en tot tien jaar na het einde van die relatie.

We bewaren alle persoonsgegevens van onze aandeelhouders zolang ze aandeelhouder zijn en tot vijf jaar daarna, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

Alle persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u onze gebouwen bezoekt, worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven vermelde gerechtvaardigde belangen te beschermen of, indien u ons wifinetwerk hebt gebruikt, totdat uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel nodig zijn. We vinden het nodig deze gegevens te bewaren tot één jaar na uw laatste toegang tot ons wifinetwerk. Identiteits- en contactgegevens en andere informatie die in het kader van uw bezoek wordt verzameld, bewaren we zolang als nodig is om onze bedrijfsactiviteiten op verantwoorde en professionele wijze uit te voeren. We bewaren deze gegevens niet langer dan drie maanden na uw bezoek. We bewaren camerabeelden die tijdens uw bezoek zijn gemaakt niet langer dan 14 dagen nadat ze zijn gemaakt, tenzij er een legitieme reden is om ze langer te bewaren.

Alle persoonsgegevens die we verzamelen via onze interacties met u via sociale media, telefoon, e-mail of andere digitale communicatiekanalen, worden bewaard zolang dat nodig is om met u te communiceren, maar ook om een historisch overzicht van onze communicatie bij te houden. Zo kunnen we terugkeren naar eerdere communicatie wanneer u bij ons terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.

Bepaalde gegevens worden gedurende een minimumperiode gearchiveerd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor bewijsdoeleinden ter vrijwaring van uw rechten en die van ons bedrijf. Deze gearchiveerde gegevens zijn alleen toegankelijk als ze nodig zijn als bewijs in gerechtelijke procedures, voor inzage door bevoegde autoriteiten (zoals de belastingdienst) of om documenten te verstrekken aan de gerechtelijke, administratieve of politieautoriteiten.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

NORTH SEA WIND verbindt zich ertoe om de vereiste en passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking, verlies, onopzettelijke beschadiging en ongeoorloofde vernietiging. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt om de persoonsgegevens van de betrokkenen maximaal te beschermen.

In geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens of een computerfout, zoals hieronder beschreven, neemt NORTH SEA WIND de vereiste en passende maatregelen om de omvang en gevolgen ervan te beoordelen, zo snel mogelijk een einde te maken aan dat voorval en, indien nodig, de impact voor de betrokkenen te beperken.

8. Doorgifte van gegevens naar een land buiten de EER

Bij doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER waarvan de Europese Commissie officieel heeft vastgesteld dat het niveau van bescherming van persoonsgegevens er gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de EER wettelijk voorgeschreven is, baseren we ons op het betreffende adequaatheidsbesluit om uw persoonsgegevens door te geven.

Voor een doorgifte van gegevens naar een land buiten de EER waarvan de Europese Commissie niet officieel heeft vastgesteld dat gegevens er voldoende worden beschermd, baseren we ons op een op de situatie toepasselijke ontheffing (bijvoorbeeld in het geval van internationale betalingen is een dergelijke doorgifte noodzakelijk voor de uitvoering van het contract).

Als u meer informatie wenst over de wijze waarop we uw persoonsgegevens doorgeven, kunt u ons mailen op gdpr@parkwind.eu.

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Rechten van betrokkenen

In overeenstemming met afdwingbare regelgeving hebt u verschillende rechten:

 • Het recht om inzage te vragen in persoonsgegevens (A)
 • Het recht om dergelijke gegevens te rectificeren (A)
 • Het recht om dergelijke gegevens te wissen (A)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens (B)
 • Het recht om te vragen de verwerking van dergelijke gegevens te beperken (B)
 • Het recht om uw toestemming in te trekken (B)
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (C)

A. Recht op inzage, rectificatie en wissing

Elke betrokkene heeft het recht een verzoek om inzage in zijn gegevens in te dienen. Als een betrokkene dit recht uitoefent, is NORTH SEA WIND verplicht om de betreffende informatie te verstrekken, inclusief:

 • een beschrijving en een kopie van de persoonsgegevens; en
 • een toelichting waarom NORTH SEA WIND dergelijke gegevens verwerkt.

Indien de gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kan de betrokkene om rectificatie ervan verzoeken.

In bepaalde omstandigheden kan de betrokkene, met inachtneming van de regelgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken om de hem betreffende persoonsgegevens te wissen indien de persoonsgegevens bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt. NORTH SEA WIND kan echter weigeren om dergelijke gegevens te wissen, bijvoorbeeld wegens de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens volledig up-to-date blijven, verzoeken we u eventuele wijzigingen (bijv. wijziging van burgerlijke staat, adreswijziging enz.) aan ons door te geven.

NORTH SEA WIND kan zich enkel baseren op de persoonsgegevens die de betrokkene zelf met NORTH SEA WIND heeft gedeeld en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien deze gegevens niet correct zouden zijn.

B. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, om de verwerking ervan te beperken en om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens die we wensen uit te voeren. Dit recht is alleen geldig als u op grond van uw specifieke situatie zwaarwegende en legitieme redenen hebt om u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Indien deze redenen gerechtvaardigd zijn, worden uw gegevens niet verder verwerkt.

In de volgende gevallen kunt u ook vragen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt:

 • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende de periode die NORTH SEA WIND nodig heeft om uw persoonsgegevens te controleren;
 • Indien de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens;
 • Indien NORTH SEA WIND uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft maar u ze wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken.

C. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien nodig en voor zover mogelijk, kan de betrokkene verzoeken om de persoonsgegevens die hij aan NORTH SEA WIND heeft verstrekt in het kader van het beheer en de uitvoering van zijn activiteiten te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Indien dat technisch mogelijk is, kan de betrokkene NORTH SEA WIND vragen om deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Met wie moet u contact opnemen?

Indien de betrokkene zijn rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens wenst uit te oefenen, dient hij contact op te nemen met:

 • De privacyverantwoordelijke
 • Per e-mail: gdpr@parkwind.eu
 • Per post: NORTH SEA WIND NV – Ter attentie van de Privacyverantwoordelijke – Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, België

Het verzoek dat u ons stuurt, moet gedateerd en ondertekend zijn. NORTH SEA WIND behoudt zich het recht voor om een scan of kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te vragen.

Conform de regelgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gemandateerde toezichthoudende autoriteit in België via https://www.gegevensbeschermin..., of via de gemandateerde toezichthoudende autoriteit van uw keuze.

10. Hoe kunt u zich vertrouwd maken met dit beleid en de wijzigingen ervan?

In een wereld waarin de technologie voortdurend verandert, werken we ons privacybeleid regelmatig bij.

We nodigen u dan ook uit om kennis te nemen van de recentste versie van dit document op onze website. We zullen trachten u via onze website of onze gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte te brengen van alle substantiële wijzigingen.

11. Hoe contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door NORTH SEA WIND of over dit beleid, kunt u onze privacyverantwoordelijke aanschrijven (NORTH SEA WIND Privacyverantwoordelijke – Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, België) of mailen (gdpr@parkwind.eu).

Dit privacybeleid is van toepassing met ingang van 11 oktober 2021.