Waarom groene energie?

 
 

Klimaatdoelstellingen

Één van de grote voordelen van groene energie is dat er geen broeikasgassen zoals CO2 vrijkomen bij de opwekking ervan. Broeikasgassen werken de opwarming van de aarde in de hand en hebben een negatieve invloed op onze gezondheid, leefomgeving en het klimaat. Daarom is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen een belangrijke klimaatdoelstelling. Een andere doelstelling is het aandeel van groene energie nog verder laten groeien. Door bewust te kiezen voor groene energie, help je dus om een stapje dichter te komen bij minstens 2 klimaatdoelstellingen!

Mennomulder com 136

De groei van groene energie

In België halen we het overgrote deel van onze elektriciteit nog uit niet-duurzame kern- en gascentrales. In 2018 ging het over respectievelijk 34% en 27%. Toch neemt dit aandeel de laatste jaren steeds meer af, terwijl het aandeel van groene energie net groeit. De productie van hernieuwbare energie uit on- en offshore windenergie en zonne-energie groeide in 2018 met 18% in vergelijking met 2017! (Bron: website Elia)

Er wordt verwacht dat deze tendens zich de komende jaren alleen nog maar meer zal doorzetten. De bouw in 2019 van het nieuwe offshore windpark Northwester 2 zal deze cijfers alvast een stevig duwtje in de rug geven.

1603 MHI Vestas Aerial Belwind 11475

De informatie op deze webpagina werd gewijzigd ingevolge een aanvulling op het prospectus d.d. 16 september 2019. In het kader van deze aanvulling werd de inschrijvingsperiode, welke liep van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)), verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Dit had een aanpassing van het verwachte tijdschema en een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend voor boekjaren 2019 en 2026 tot gevolg maar heeft geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement van 4,24% in het basisscenario van een investering over 7 jaar en een opgehaald bedrag van 20 miljoen euro. Verder werd het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger vastgelegd op 5.000 EUR, i.p.v. 1.250 EUR. Ten slotte, werd ook het maximumaantal B-aandelen dat een B-vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 B-aandelen i.p.v. 250 B-aandelen.