Het aanbod tot inschrijving op coöperatieve B-aandelen sluit af op zaterdag 23 november 2019 om 16u (CET).
Er is na dit tijdstip geen inschrijving meer mogelijk.

Waarom groene energie?

 
 

Klimaatdoelstellingen

Één van de grote voordelen van groene energie is dat er geen broeikasgassen zoals CO2 vrijkomen bij de opwekking ervan. Broeikasgassen werken de opwarming van de aarde in de hand en hebben een negatieve invloed op onze gezondheid, leefomgeving en het klimaat. Daarom is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen een belangrijke klimaatdoelstelling. Een andere doelstelling is het aandeel van groene energie nog verder laten groeien. Door bewust te kiezen voor groene energie, help je dus om een stapje dichter te komen bij minstens 2 klimaatdoelstellingen!

Mennomulder com 136

De groei van groene energie

In België halen we het overgrote deel van onze elektriciteit nog uit niet-duurzame kern- en gascentrales. In 2018 ging het over respectievelijk 34% en 27%. Toch neemt dit aandeel de laatste jaren steeds meer af, terwijl het aandeel van groene energie net groeit. De productie van hernieuwbare energie uit on- en offshore windenergie en zonne-energie groeide in 2018 met 18% in vergelijking met 2017! (Bron: website Elia)

Er wordt verwacht dat deze tendens zich de komende jaren alleen nog maar meer zal doorzetten. De bouw in 2019 van het nieuwe offshore windpark Northwester 2 zal deze cijfers alvast een stevig duwtje in de rug geven.

1603 MHI Vestas Aerial Belwind 11475

De informatie op deze webpagina werd gewijzigd ingevolge aanvullingen op het prospectus d.d. 9 september 2019 en d.d. 12 november 2019.

In het kader van de aanvulling d.d. 9 september 2019 werd de inschrijvingsperiode, welke liep van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)), verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Dit had een aanpassing van het verwachte tijdschema en een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend voor boekjaren 2019 en 2026 tot gevolg maar had geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement van 4,24% in het toenmalige basisscenario van een investering over 7 jaar en een opgehaald bedrag van 20 miljoen euro. Verder werd het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger vastgelegd op 5.000 EUR, i.p.v. 1.250 EUR. Ten slotte, werd ook het maximumaantal B-aandelen dat een B-vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 B-aandelen i.p.v. 250 B-aandelen.

In het kader van de tweede aanvulling werd beslist het minimumbedrag van de aanbieding van 10.000.000 EUR af te schaffen. Dit gebeurde om volgende reden:

Op 12 november 2019 werd in het kader van het aanbod 8.187.810 EUR opgehaald, zijnde 40,94% van het maximumbedrag ten belope van 20.000.000 EUR. Omdat de kapitaalverhoging en het investeringsproject, zijnde het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, enkel kunnen doorgaan indien het minimumbedrag van het aanbod, zijnde 10.000.000 EUR, wordt opgehaald, heeft North Sea Wind besloten om in het kader van de aanvulling op het prospectus d.d. 12 november 2019 het minimumbedrag van 10.000.000 EUR af te schaffen om de kapitaalverhoging en het investeringsproject te kunnen laten doorgaan. Teneinde het rendementsperspectief van de aangeboden aandelen te behouden, heeft North Sea Wind zich er bovendien van kunnen verzekeren dat er, ongeacht het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag, een kapitaalverhoging van minimum 15.000.000 EUR zal plaatsvinden, d.m.v. het formeel engagement van Korys Investments NV en Et. Franz Colruyt NV om binnen de vijf (5) dagen na het beëindigen van het aanbod en uiterlijk op 28 november 2019 het saldo tussen het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag en 15.000.000 EUR aan te vullen via een private plaatsing van B aandelen aan dezelfde uitgifteprijs.