FAQ

 
 

North Sea Wind CV

Waar vind ik de statuten van North Sea Wind CV?

Hier kunt u de statuten rechtstreeks downloaden.

Waar vind ik het prospectus van North Sea Wind CV?

Alle informatie met betrekking tot de openbare aanbieding van aandelen B door North Sea Wind die afliep op 23 november 2019 is terug te vinden in een prospectus dat door de FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en Markten/Autorité des Services et Marchés Financiers) werd goedgekeurd op 2 juli 2019. Dit prospectus kan u hier raadplegen.

Waar vind ik de aanvullingen op het prospectus van North Sea Wind CV?

De eerste aanvulling op het prospectus zoals goedgekeurd door de FSMA op 9 september 2019 kan je hier terugvinden. De tweede aanvulling op het prospectus zoals goedgekeurd door de FSMA op 12 november 2019 kan je hier terugvinden.

Waar vind ik nog meer informatie over North Sea Wind CV?
Wie controleert de jaarrekening van North Sea Wind CV?

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van de aandeelhouders van North Sea Wind. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand mei.

Wie zijn de bestuurders van North Sea Wind?

North Sea Wind telt in totaal 6 bestuurders:

  • Peter Cauwels – B-bestuurder
  • Jean de Leu de Cecil - A-vennotenbestuurder
  • Pieter Marinus – A-vennotenbestuurder – voorzitter
  • Maaike Ortibus – B-bestuurder
  • Rie Sordo-DeCock – onafhankelijke A-bestuurder
  • Bart Vander Elst - A-vennotenbestuurder

Aandeelhouder worden/zijn

Zijn er altijd aandelen B van North Sea Wind CV beschikbaar voor inschrijving?

Neen. Er zijn aandelen B beschikbaar voor inschrijving als de raad van bestuur het kapitaal van North Sea Wind openstelt. De periode van de openstelling van het kapitaal wordt steeds meegedeeld. De laatste openbare aanbieding liep af op 23 november 2019.

U kan wel op de secundaire markt aandelen B aankopen van andere aandeelhouders, voor zover zij die zouden aanbieden. North Sea Wind treedt niet op als tussenpersoon bij enige transactie op de secondaire markt. North Sea Wind kan niet aansprakelijk worden gesteld n.a.v. dergelijke transactie. Zie ook het antwoord op de vraag “Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande aandeelhouders of derde partij?”.

Hoeveel categorieën aandelen B zijn er?

Momenteel is er maar één categorie aandelen B, maar dit kan mogelijks worden uitgebreid indien er een nieuwe openbare aanbieding plaatsvindt. Op datum van goedkeuring van het prospectus (2 juli 2019) was er geen intentie om een nieuwe subcategorie van aandelen B te creëren. De kans dat dit gebeurt wordt klein ingeschat.

Hoeveel kost een aandeel B van North Sea Wind CV?

Eén aandeel B kost 10 euro.

Zijn er in- of uitstapkosten verbonden aan de aan- of verkoop van aandelen B van North Sea Wind CV?

Bij aankoop en verkoop van de aandelen B zijn er naast de inkoopprijs, zijnde 10 euro per aandeel B geen instap- of uitstapkosten verschuldigd.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandelen B kopen?

Aandelen B kunnen worden onderschreven door natuurlijke personen die in België zijn gedomicilieerd. Als niet-Belg kan je bijgevolg ook aandeelhouder worden.

Ook moet je, om vennoot te worden, voorstander zijn van hernieuwbare energieprojecten, in het bijzonder de plaatsing van windturbines.

Kan ik als rechtspersoon ook aandelen B onderschrijven?

Rechtspersonen konden niet intekenen op aandelen B van North Sea Wind tijdens de openbare aanbieding. Zij kunnen echter wel op de secundaire markt aandelen B aankopen van andere aandeelhouders. Het maximum aantal aandelen per persoon is vastgelegd op 1000. Zie ook het antwoord op de vraag “Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande aandeelhouder of derde partij?”. North Sea Wind treedt niet op als tussenpersoon bij enige transactie op de secondaire markt. North Sea Wind kan niet aansprakelijk worden gesteld n.a.v. dergelijke transactie.

Hoeveel aandelen B kan ik kopen? Hoeveel aandelen B kan ik bezitten?

U kan aandelen B aankopen op de secondaire markt, zolang u gedurende de duur van North Sea Wind als B aandeelhouder nooit meer dan 1000 aandelen B aanhoudt.

Kan ik ook aandelen B voor mijn minderjarige (klein)kinderen kopen?

Ja, u kan ook aandelen B kopen voor uw minderjarige (klein-)kinderen indien deze onmiddellijk na toewijzing worden geschonken aan de begunstigde. U zal wat betreft de aandelen B die worden gekocht voor het kind eveneens onderworpen zijn aan de minimum- en maximumvereisten zoals omschreven in het antwoord op de vraag “Hoeveel aandelen B kan ik kopen? Hoeveel aandelen B kan ik bezitten?”. Echter, indien u reeds aandelen B heeft gekocht voor uw eigen rekening zullen de aandelen bestemd voor een kind niet meegerekend worden in uw aandelentotaal. U dient via northseawind@cooperaties.be aan te geven dat de aandelen worden aangekocht en geschonken aan het minderjarig (klein)kind.

Zie ook het antwoord op de vraag “Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande aandeelhouder of derde partij?"

Kunnen meerdere leden van een gezin aandeelhouder worden?

Ja, dat kan. U kan tot 1.000 aandelen B per gezinslid aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind. Na afloop van de openbare aanbieding kan u op de secundaire markt aandelen B aankopen van andere aandeelhouders, zolang u in totaal (per aandeelhouder) nooit meer dan 1.000 aandelen B aanhoudt. North Sea Wind treedt niet op als tussenpersoon bij enige transactie op de secondaire markt. North Sea Wind kan niet aansprakelijk worden gesteld n.a.v. dergelijke transactie.

Algemene vergadering

Welke zeggenschap heb ik als aandeelhouder?

Elke aandeelhouder heeft, ongeacht het aantal aandelen B dat hij of zij bezit, medezeggenschap op de jaarlijkse algemene vergadering. M.a.w. elke aandeelhouder heeft recht op één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit.

Ik kan niet aanwezig zijn op de algemene vergadering. Mag ik iemand een volmacht verlenen?

Ja, deze lasthebber hoeft geen aandeelhouder te zijn. Bij het aanmelden op de algemene vergadering dient het volmachtformulier dat u tijdig ter beschikking gesteld zal worden, ingevuld en gehandtekend afgegeven te worden.

Hebben minderjarige aandeelhouders stemrecht?

Minderjarige aandeelhouders beschikken niet rechtstreeks over stemrecht maar kunnen zich wel laten vertegenwoordigen door een ouder of voogd.

Bij het aanmelden op de algemene vergadering dient het volmachtformulier voor minderjarige aandeelhouders, dat tijdig ter beschikking gesteld zal worden, ingevuld en gehandtekend afgegeven te worden. Een ouder of voogd is niet beperkt in het aantal volmachten en kan dus al zijn/haar (klein-)kinderen vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

Winsten en rendement

Wat zijn de risico's die ik loop als aandeelhouder?

Elke belegging in aandelen, en in het bijzonder in de aandelen B, houdt belangrijke risico’s in, met in de eerste plaats het risico voor de belegger in aandelen B om het geheel of een deel van zijn geïnvesteerd kapitaal te verliezen. U dient het prospectus (www.northseawind.be/prospectus) en in het bijzonder de risicofactoren te lezen alvorens u beslist om in te schrijven op de aandelen B. De risicofactoren die worden opgesomd zijn niet exhaustief en zijn dus niet bedoeld als beleggingsadvies. Deze risicofactoren worden beschreven in het prospectus in hoofdstuk 2 (pagina’s 25 t.e.m. 43) en in afdeling D van de samenvatting (pagina’s 13 t.e.m. 19). In geval van twijfel raden wij de beleggers aan om hun eigen financiële, juridische en /of fiscale adviseurs te raadplegen.

North Sea Wind heeft als prioritair en voorlopig enig investeringsproject het verstrekken van een lening aan de holdingvennootschap Parkwind, die voornamelijk in de Belgische EEZ in de Noordzee maar ook buiten België in windenergieprojecten voor de productie van hernieuwbare energie investeert, deze realiseert en exploiteert. De financieringsactiviteit van North Sea Wind houdt het risico in dat de aan Parkwind toegekende lening door deze laatste niet kan worden terugbetaald of dat Parkwind er niet in slaagt de contractueel overeengekomen interest te betalen. Een gezond beleid van Parkwind, waaraan de gelden worden uitgeleend, is bepalend voor het rendement van North Sea Wind. North Sea Wind beschikt hierbij over geen andere informatie over de financiële toestand van Parkwind en van haar projecten dan de publiek beschikbare informatie. Daarnaast kan een aandeelhouder door de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten om gegronde reden of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak, waaronder de gedeeltelijke of gehele en onvoorwaardelijke (al dan niet vroegtijdige) terugbetaling van de lening door de holdingvennootschap Parkwind. De aandeelhouder die is uitgesloten (al dan niet gedeeltelijk), heeft recht op maximaal de nominale waarde van zijn aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de nominale waarde ervan. De aandeelhouder kan geen aanspraak maken op de reserves. Aandeelhouders kunnen slechts geheel uittreden of hun aandelen gedeeltelijk terugnemen na afloop van de eerste twee volledige boekjaren van North Sea Wind, zijnde vanaf 1 januari 2021, in welk geval de aandeelhouder recht heeft op maximaal de nominale waarde van zijn aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de nominale waarde ervan. Verder is North Sea Wind een startende onderneming, waarvoor slechts beperkte historische informatie beschikbaar is. Elke beslissing om te beleggen in de aandelen B moet gebaseerd zijn op alle in het prospectus gegeven informatie. Een belegger in aandelen B loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Is er garantie op een dividend?

Neen, North Sea Wind biedt geen garantie op een minimumdividend. Bovendien, kan het dividend volgens de huidige wettelijke regeling maximaal 6% op jaarbasis per aandeel bedragen.

Het is ook mogelijk dat de algemene vergadering beslist om geen dividend uit te keren.

Welke dividenden ontvang ik bij (gedeeltelijke) uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugname?

Zie ook het antwoord bij de vraag: Wat is de waarde van mijn aandeel B bij uittreding of uitsluiting?

U heeft in zulk geval pro rata temporis recht op het aan die aandelen B verbonden recht op dividend met betrekking tot het boekjaar waarin u de hoedanigheid van aandeelhouder met betrekking tot die aandelen B verloor.

In ieder geval, is de datum die determinerend is voor de berekening van het pro rata dividend de datum waarop de uittreding en/of gedeeltelijke terugneming en/of gehele of gedeeltelijke uitsluiting wordt ingeschreven in het aandelenregister van North Sea Wind.

Voorbeeld 1

U treedt volledig uit op 30 juni 2022:

U ontvangt 50 procent van het dividend dat na het afsluiten van het boekjaar 2022 en na goedkeuring door de algemene vergadering in juni 2023 wordt uitgekeerd.

Lees ook het antwoord op de vraag: Kan ik vroeger uittreden of mijn aandelen gedeeltelijk terugnemen?

Voorbeeld 2

U treedt voor de helft van uw aandelen uit op 30 juni 2022:

U ontvangt 50 procent van het dividend dat na het afsluiten van het boekjaar 2022 en na goedkeuring door de algemene vergadering in juni 2023 wordt uitgekeerd voor de aandelen B waarvoor u bent uitgetreden. Voor de overige aandelen B ontvangt u het volledige dividend.

Voorbeeld 3

U wordt voor een derde van uw aandelen B uitgesloten op 30 september 2023:

Deze uitsluiting wordt onmiddellijk ingeschreven in het aandelenregister. U ontvangt 3/4 van het dividend dat na het afsluiten van het boekjaar 2023 en na goedkeuring door de algemene vergadering in juni 2024 wordt uitgekeerd voor de aandelen B waarvoor u bent uitgesloten. Voor de overige aandelen B ontvangt u het volledige dividend.

Wanneer wordt het dividend uitbetaald?

Het dividend wordt half juni uitbetaald na goedkeuring op de gewone algemene vergadering.

Roerende voorheffing en fiscale gevolgen

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

Als aandeelhouder bent u in het inkomstenjaar 2019 vrijgesteld van personenbelasting op een eerste schijf aan dividenden tot 800 euro per belastingsplichtige (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2020) (som van dividenden op aandelen van Belgische en buitenlandse bedrijven). Deze vrijstelling wordt niet toegepast door de schuldenaar van de inkomsten bij de inhouding van de roerende voorheffing maar wordt toegekend via de personenbelasting. Concreet houdt dit in dat North Sea Wind het bedrag aan dividenden – verminderd met 30% roerende voorheffing – netto uitkeert en de ingehouden roerende voorheffing doorstort aan de Schatkist. De afgehouden roerende voorheffing kan door u gerecupereerd worden via de aangifte in de personenbelasting (via een vermindering of een teruggave van belastingen) op voorwaarde dat het maximumbedrag van 800 euro niet werd overschreden.

Dit geldt enkel voor Belgische rijksinwoners, en mag niet worden beschouwd als een fiscaal advies voor potentiële beleggers. U wordt verzocht om persoonlijke adviseurs te raadplegen.

Worden minderjarige aandeelhouders belast op uitgekeerd dividend?

De ouders hebben het wettelijk genot van de roerende inkomsten van hun minderjarige kinderen. In de meeste gevallen dienen de ouders de dividenden dus mee op te nemen in hun eigen belastingaangifte. Elke ouder zal dan de helft van het dividend van elk minderjarig kind bij zijn eigen dividend moeten voegen. Indien één van de ouders het exclusieve genot van het inkomen van de kinderen heeft, zal alleen hij/zij het te ontvangen dividend moeten toevoegen aan de belastingaangifte.

Dit geldt enkel voor Belgische rijksinwoners, en mag niet worden beschouwd als een fiscaal advies voor potentiële beleggers. U wordt verzocht om persoonlijke adviseurs te raadplegen.

Verlies ik als aandeelhouder van North Sea Wind CV mijn vrijgestelde schijf van 800 euro in de personenbelasting als ik ook in andere coöperaties of vennootschappen investeer?

Indien u aandelen bij diverse vennootschappen aanhoudt en uit die verschillende aandelen dividenden ontvangt, dan tellen al deze dividenden mee bij de berekening van de bovenvermelde drempel van 800 euro (voor een alleenstaande) of 1.600 euro (voor een koppel) en bepaalt u in principe zelf voor welke dividenden u de roerende voorheffing terugvordert.

Dit geldt enkel voor Belgische rijksinwoners, en mag niet worden beschouwd als een fiscaal advies voor potentiële beleggers. U wordt verzocht om persoonlijke adviseurs te raadplegen.

Wat met de vrijgestelde schijf van 800 euro personenbelasting als verschillende gezinsleden aandelen houden?

Indien meerdere gezinsleden dividenden ontvangen van dezelfde of verschillende vennootschappen, dienen al deze dividenden waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, aangegeven te worden in de aangifte in de personenbelasting. De fiscale vrijstelling blijft echter beperkt tot 800 euro per belastingplichtige (dus maximaal 1.600 euro per aangifte ingeval van een koppel).

Dit geldt enkel voor Belgische rijksinwoners, en mag niet worden beschouwd als een fiscaal advies voor potentiële beleggers. U wordt verzocht om persoonlijke adviseurs te raadplegen.

Zijn mijn aandelen onderworpen aan de taks op effectenrekeningen?

Neen, de aandelen B zijn niet onderworpen aan de taks op effectenrekeningen.

Terugbetaling en verkoop van aandelen

Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande aandeelhouder of een derde partij?

Ja, aandelen B kunnen worden overgedragen aan een bestaande aandeelhouder of een derde op voorwaarde dat de kandidaat-aandeelhouder aanvaard wordt en de raad van bestuur met deze overdracht instemt. Indien u een overdracht overweegt dient u dit dus altijd op voorhand te melden aan North Sea Wind.

Kan ik vroeger uittreden of mijn aandelen gedeeltelijk terugnemen?

Ja, dat kan. Als aandeelhouder kan u bij aangetekend schrijven en verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname van uw aandelen indienen bij North Sea Wind. Dergelijk verzoek dient te gebeuren gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar) indien u datzelfde boekjaar nog wil uittreden. Dit betekent dat de uittredingsverzoeken moeten worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 30 juni.

Bovendien kan u zulk verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname pas indienen vanaf 1 januari 2021. Tenslotte, dient elk verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname te worden aanvaard door de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur de uittreding of terugneming weigert, wordt de uittreding of terugneming geacht te zijn geannuleerd en zonder gevolgen te blijven. Indien de raad van bestuur de uittreding of terugneming aanvaardt, dan wordt dit onmiddellijk opgenomen in het aandelenregister.

Voorbeeld 1

U dient vóór 1 januari 2021 een aanvraag in:

U zal moeten wachten en uw verzoek tot uittreding zal pas worden geacht te zijn gedaan op 1 januari 2021.

Voorbeeld 2

U dient na 1 januari 2021 en tijdens de eerste zes maanden van het kalenderjaar een verzoek in:

Uw verzoek zal geacht te worden gedaan op de dag dat het werd ingediend bij North Sea Wind.

Voorbeeld 3

U dient na 1 januari 2021 en tijdens de laatste zes maanden van het kalenderjaar een verzoek in:

U zal moeten wachten en uw verzoek tot uittreding zal pas worden geacht te zijn gedaan op 1 januari van het volgend jaar, namelijk 1 januari 2022.

Wat is de waarde van mijn aandeel B bij uittreding of uitsluiting?

De waarde van een aandeel B in geval van uittreding of uitsluiting zal bepaald worden op basis van de goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar waarin de uittreding of uitsluiting plaatsvindt.

U zal recht hebben op (maximaal) de nominale waarde van het aandeel, zijnde 10 euro, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde (op basis van de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar).

Voorbeeld 1

U dient u aanvraag tot uittreding in de eerste zes maanden van 2022. Uw verzoek tot uittreding zal worden geacht te zijn gedaan op de dag dat het werd ingediend bij North Sea Wind. De waarde van uw aandeel wordt bepaald op basis van jaarrekening van het boekjaar 2022 die goedgekeurd wordt op de algemene vergadering van 2023.

Lees ook het antwoord op de vraag: ‘Welke dividenden ontvang ik bij (gedeeltelijke) uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugname?’

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden houdt het lidmaatschap in North Sea Wind op en worden de aandelen B vervroegd terugbetaald daar de aandelen in dergelijk geval niet overdraagbaar zijn. Het uitgekeerde bedrag komt toe aan de nalatenschap en wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Wijzigingen als gevolg van de aanvullingen van 9 september 2019 (1ste aanvulling) en 12 november 2019 (2de aanvulling) op het prospectus

Wat houdt de 1ste aanvulling op het prospectus in?

De 1ste aanvulling beoogde in de eerste plaats twee belangrijke aanpassingen, namelijk de verhoging van het maximale bedrag waarop kon worden ingetekend van 1.250 euro naar 5.000 euro en de verlenging van de inschrijvingsperiode tot en met 23 november 2019 i.p.v. 21 september 2019. Bovendien, werd het maximumaantal aandelen B dat een aandeelhouder kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 (i.p.v. 250).

De verhoging van het maximale bedrag waarop kon ingetekend kwam tegemoet aan de veel gestelde vraag hiernaar van beleggers, zonder afbreuk te doen aan de wens van de vennootschap om zoveel mogelijk personen de kans te geven om in te tekenen op de aanbieding.

De inschrijvingsperiode werd verlengd omdat de opening van aanbod bijna volledig samenviel met de zomerperiode en gelet op de verhoging van het maximum bedrag per belegger.

Wat is de impact van de 1ste aanvulling op het rendement?

Als gevolg van de verlenging van de inschrijvingsperiode tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)) werd de inwerkingtreding van de leningsovereenkomst en de dienstenovereenkomst uitgesteld tot 1 december 2019. Dit heeft in hoofdzaak tot gevolg dat voor het boekjaar 2019 moet worden uitgegaan van één maand operaties i.p.v. een kwartaal operaties waardoor het toe te kennen nominaal dividend voor het boekjaar 2019, opgenomen in Afdeling 12.2.4, b (Kasstroomoverzicht) van het prospectus, 73.898 EUR zal bedragen i.p.v. 223.361 EUR.

Om dezelfde redenen, moet voor het boekjaar 2026 worden uitgegaan van 11 maanden operaties i.p.v. driekwartaal operaties waardoor het toe te kennen nominaal dividend voor het boekjaar 2026, opgenomen in Afdeling 12.2.4, b (Kasstroomoverzicht) van het prospectus, 1.786.023 EUR zal bedragen i.p.v. 1.625.947 EUR.

De verlenging van de inschrijvingsperiode en het uitstel van de inwerkingtreding van de leningsovereenkomst en de dienstenovereenkomst heeft dus een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend per boekjaar tot gevolg maar heeft geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement (interne-opbrengstvoet of IRR) dat nog steeds wordt geraamd op meer dan 4% over de volledige looptijd van de investering.

Wat houdt de 2de aanvulling op het prospectus in?

North Sea Wind besliste om het minimumbedrag af te schaffen en verzekerde, door middel van het formeel engagement van Korys Investments NV en Et. Fr. Colruyt NV om het saldo tussen het in het kader van het aanbod opgehaalde bedrag en 15.000.000 EUR aan te vullen via een private plaatsing van B-aandelen aan dezelfde uitgifteprijs, dat er een kapitaalverhoging van North Sea Wind en vervolgens een uitgifte van een lening door North Sea Wind aan Parkwind van minimum 15 miljoen zou plaatsvinden.

Wat is de impact van de 2de aanvulling op het rendement?

Het gegarandeerd minimumbedrag van 15.000.000 EUR, dankzij de kapitaalinjectie van Korys Investments NV en Et. Fr. Colruyt NV, heeft een impact op het verwachte bruto actuarieel rendement in de weerhouden sensitiviteitsscenario's. Dit omwille van het feit dat het minimale scenario en tevens het meest waarschijnlijke volgens North Sea Wind nu uitgaat van het ophalen van een bedrag van 15.000.000 EUR i.p.v. 10.000.000 EUR.

In het nieuwe minimale scenario en tevens het nieuwe basisscenario, welk uitgaat van het ophalen van het gegarandeerd minimumbedrag van 15.000.000 EUR, een looptijd van de lening van zeven (7) jaar, geen vroegtijdige uittredingen door aandeelhouders en gelijkblijvende kosten, stijgt het verwacht bruto actuarieel rendement t.o.v. het oude minimale 10.000.000 EUR scenario van 2,86% naar 4,08%.

Het bruto actuarieel rendement van het voormalig basisscenario wordt geraamd op 4,37%, i.p.v. 4,24%. Dit scenario gaat uit van het ophalen van het volledige bedrag van 20.000.000 EUR, een looptijd van de lening van zeven (7) jaar, geen vroegtijdige uittredingen door van de aandeelhouders en gelijkblijvende kosten.

Wat verandert de 2de aanvulling aan mijn rechten als aandeelhouder?

De aanvulling van 12 november 2019 verandert niets aan uw rechten als aandeelhouder. Het principe dat elke aandeelhouder recht heeft op één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit, blijft ongewijzigd.

Daarenboven hebben Korys Investments NV en Et. Franz Colruyt NV in het kader van de private plaatsing afgezien van de mogelijkheid om in hun hoedanigheid van B-aandeelhouder een kandidaat-bestuurder voor te dragen (waarvoor de procedure is uitgezet in afdeling 7.5.1, paragraaf 5 van het prospectus).

Zo heeft de private plaatsing geen effect heeft op het niveau van uw inspraak en rechten op aandelen B.

Lees ook het antwoord op de vraag: Welke zeggenschap heb ik als aandeelhouder?

Kunnen Korys Investments NV en Et. Fr. Colruyt NV als B-aandeelhouders uittreden?

Korys Investments NV en Et. Fr. Colruyt NV hebben afgezien van de mogelijkheid om als B-aandeelhouders gedeeltelijk of volledig uit te treden gedurende de duur van North Sea Wind, tenzij op verzoek van de raad van bestuur van North Sea Wind wanneer er een overschot is aan liquiditeiten wegens, onder meer, een (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling van de leningsovereenkomst.