Investeren in NSW aandelen

 
 
North Sea Wind is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht op 14 december 2018 door de vennootschappen Parkwind, Et. Fr. Colruyt, Korys Investments en PMV.
- Reclame -

North Sea Wind is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht op 14 december 2018 door de vennootschappen Parkwind, Et. Fr. Colruyt, Korys Investments en PMV. Het wil tussen 9 juli en 23 november 2019 maximaal 20 miljoen euro ophalen. Met het opgehaalde bedrag zal North Sea Wind een lening met een principiële duurtijd van 7 jaar verschaffen aan Parkwind:

  • 5 miljoen euro is voorbehouden voor werknemers van Parkwind, Colruyt-Group, Korys Investments, PMV en hun dochtervennootschappen.
  • 15 miljoen euro is voorbehouden voor het brede publiek.
  • Indien de voorbehouden schijf van 5 miljoen euro niet volledig wordt onderschreven, zal het saldo ook aangeboden worden aan het brede publiek.

North Sea Wind werd erkend door de Nationale Raad voor Coöperatie. De statuten van North Sea Wind kan je hier raadplegen.

Je vindt meer info over onze aanbieding van B-aandelen in North Sea Wind CVBA in het prospectus en de aanvulling. De aanbieding vindt enkel plaats in België.

Je kan inschrijven op coöperatieve B-aandelen als je een in België gedomicilieerde natuurlijke persoon bent, die voorstander is van hernieuwbare energieprojecten en in het bijzonder de plaatsing van windturbines. De raad van bestuur van North Sea Wind kan je toetreding niet weigeren als je aan de toetredingsvoorwaarden voldoet, tenzij je daden hebt verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

De coöperatieve B-aandelen zijn niet en zullen niet worden genoteerd of worden verhandeld op een gereglementeerde markt of op een MTF in het kader van het aanbod. De aandelen zijn bijgevolg niet zonder meer verhandelbaar. Je kan je aandelen slechts aan vennoten overdragen na goedkeuring door de raad van bestuur of aan derden, op voorwaarde dat zij als vennoot aanvaard worden en de raad van bestuur met de overdracht instemt. De aandelen zijn persoonlijk bezit en niet overdraagbaar bij overlijden, faillissement, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen of elke hypothese waarin de bekwaamheid van een vennoot ten gevolge van een gerechtelijke maatregel wordt beperkt. De rechthebbenden hebben als schuldeiser uitsluitend recht op een scheidingsaandeel. Je hebt als vennoot in zulk geval recht op maximaal de nominale waarde van je aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel (op basis van de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar) lager is dan de nominale waarde ervan. Je kan als vennoot geen aanspraak maken op de reserves.

Een belegging in B-aandelen houdt belangrijke risico’s in. North Sea Wind heeft als voorlopig enig investeringsproject het verstrekken van een lening aan Parkwind die voornamelijk in de Belgische EEZ in de Noordzee maar ook buiten België in windenergieprojecten voor de productie van hernieuwbare energie investeert, deze realiseert en exploiteert. Deze financieringsactiviteit van North Sea Wind houdt het risico in dat de aan Parkwind toegekende lening door deze laatste niet kan worden terugbetaald of dat Parkwind er niet in slaagt de contractueel overeengekomen interest te betalen. Een gezond beleid van Parkwind, waaraan de gelden worden uitgeleend, is bepalend voor het rendement van North Sea Wind. North Sea Wind beschikt hierbij over geen andere informatie over de financiële toestand van Parkwind en van haar projecten dan de publiek beschikbare informatie. Daarnaast kan je als vennoot door de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten om gegronde reden of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak, waaronder de gedeeltelijke of gehele en onvoorwaardelijke (al dan niet vroegtijdige) terugbetaling van de lening door Parkwind. Als je uitgesloten wordt (al dan niet gedeeltelijk), heb je recht op maximaal de nominale waarde van je aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de nominale waarde ervan. Je kan geen aanspraak maken op de reserves. Verder is North Sea Wind een startende onderneming, waarvoor slechts beperkte historische informatie beschikbaar is. Elke beslissing om te beleggen moet gebaseerd zijn op alle in het prospectus gegeven informatie. Als belegger in B-aandelen loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

Je mag als vennoot slechts uittreden na afloop van de eerste 2 volledige boekjaren. De uittreding kan enkel gedurende de eerste 6 maanden van het boekjaar. Een vennoot zal pas kunnen uittreden vanaf 1 januari 2021. De uittreding of terugneming van aandelen is alleen toegestaan als ze niet voor gevolg heeft dat (i) het netto-actief zou verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zoals blijkt uit de statuten vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet kunnen worden uitgekeerd of (ii) het aantal vennoten tot minder dan 3 zou worden herleid. De raad van bestuur kan een uittreding of terugneming van aandelen weigeren indien dit de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou brengen.

Er zijn geen in- of uitstapkosten.

Coöperatieve B-aandelen van North Sea Wind worden aangeboden aan hun nominale waarde, zijnde 10 euro per aandeel. Het minimale intekenbedrag per persoon ligt op 250 euro (= 25 aandelen), het maximale intekenbedrag per persoon op 5.000 euro (= 500 aandelen).

De aankoop is geldig en bewezen van zodra het bedrag op de rekening van North Sea Wind staat met de juiste referentie én de naam van de vennoot ingeschreven is in het aandelenregister van North Sea Wind.

Je hebt als vennoot één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat je koopt.

Een vennoot kan door de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten om gegronde reden of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak, waaronder de gedeeltelijke of gehele en onvoorwaardelijke (al dan niet vroegtijdige) terugbetaling van de lening door Parkwind. De vennoot die is uitgesloten (al dan niet gedeeltelijk), heeft recht op maximaal de nominale waarde van zijn aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de nominale waarde ervan. De vennoot kan geen aanspraak maken op de reserves.

Het bruto actuarieel rendement wordt geraamd op 4,24%* over de looptijd van de investering volgens de veronderstellingen zoals omschreven in het prospectus in afdeling 12.2.1 en volgende (pagina 94). Voor de berekening van dit rendement wordt verondersteld dat de dividenden die worden uitbetaald aan natuurlijke personen vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting in hoofde van North Sea Wind gedurende de looptijd van de investering.

Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. De algemene vergadering van North Sea Wind beslist jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur, over de toekenning van een dividend. Het percentage van het dividend kan jaarlijks verschillen. De algemene vergadering kan ook kan beslissen om geen dividend toe te kennen. Het rendement is beperkt tot het maximumpercentage van 6% vastgesteld door de Nationale Raad voor de Coöperatie. Je vindt meer informatie over het dividendbeleid in het prospectus in afdeling 6.2.2 en 12.1.3. Je aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie. Bij uittreding, terugneming of uitsluiting heeft een vennoot maximaal recht op de nominale waarde van 10 euro per aandeel.

Voor Belgische rijksinwoners zijn dividenden in principe onderworpen aan roerende voorheffing tegen een tarief van 30%. De eerste schijf van dividenden ten belope van 800 euro per belastingplichtige (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2020) wordt onder bepaalde voorwaarden niet als een belastbaar roerend inkomen aangemerkt en bijgevolg vrijgesteld van belasting. De belastingplichtige dient de vrijstelling zelf toe te passen in zijn aangifte.

Voordat je intekent op B-aandelen, ben je als potentiële investeerder verplicht om het prospectus te lezen, met bijzondere aandacht voor de risico's. De goedkeuring van het prospectus niet mag worden beschouwd als aanprijzing van de B-aandelen.

Het volledige prospectus en de aanvulling kan je hier lezen. Een kopie van het prospectus en een samenvatting worden ook gratis ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van North Sea Wind, in de Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven.

Intekenen op B-aandelen van North Sea Wind kan tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)), behoudens vervroegde afsluiting.

Eventuele klachten kunnen worden gericht tot de Consumentenombudsdienst (Tel.: +32 2 702 52 00 – e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be) of North Sea Wind (Tel.: + 32 2 469 12 66 - e-mail: northseawind@cooperaties.be).

Heb je nog meer vragen over North Sea Wind aandelen?
Neem dan zeker ook een kijkje op onze FAQ.


(*) Bovenstaand rendementsvooruitzicht is gebaseerd op veronderstellingen die gesteund zijn op objectieve gegevens, waarvan onzeker is of ze in werkelijkheid juist zullen blijken. Rendementsvooruitzichten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.


De informatie op deze webpagina werd gewijzigd ingevolge een aanvulling op het prospectus d.d. 16 september 2019. In het kader van deze aanvulling werd de inschrijvingsperiode, welke liep van 9 juli 2019 tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)), verlengd tot en met 23 november 2019 (16u00 (CET)). Dit had een aanpassing van het verwachte tijdschema en een verschuiving in de tijd van het nominaal dividend voor boekjaren 2019 en 2026 tot gevolg maar heeft geen impact op het verwachte bruto actuarieel rendement van 4,24% in het basisscenario van een investering over 7 jaar en een opgehaald bedrag van 20 miljoen euro. Verder werd het maximale bedrag waarop kan worden ingetekend per belegger vastgelegd op 5.000 EUR, i.p.v. 1.250 EUR. Ten slotte, werd ook het maximumaantal B-aandelen dat een B-vennoot kan aanhouden gedurende de duur van North Sea Wind verhoogd naar 1.000 B-aandelen i.p.v. 250 B-aandelen.